بعد از کوشش ناکام مهاجرت مهاجر هنوز قرضدار قاچاقبر است.

احمد گران، یک مهاجر کرد، تصمیم سختی برای ترک همسر و دو فرزندش در کردستان عراق در جستجوی فرصت های بهتر در آلمان گرفت. اما پس از بسیاری از تلاش های ناکام او تصمیم گرفت به خانه بازگردد. احمد به پروژه “مهاجران” در مورد تلاش های نهایتا بیهوده اش برای رسیدن به اروپا چنین گفت.

“شما قدر نعمت های که دارید را نمی فهمید تا وقتی که آنها را از دست بدهید. من می خواهم مردم این را بدانند”. احمد بازتابی از تجربه های تراژیدی خود را باز گو می کند: “من همه چیز در کشورم داشتم. درست است که همه چیز عالی نبود اما حداقل زندگی میکردم. من قدر این نعمت ها را نمیداستم تا اینکه آنها از دست دادم”. احمد در ادامه گفت.

مانند خیلی از مهاجرین دیگر احمد برای رسیدن به جرمنی مسیر خطرناکی را انتخاب کرد. احمد برای سفر و یا عبور از ترکیه، یونان مقدونیه، صربستان، مجارستان، بوسنی و کرواسی به قاچاقبر پول پرداخت.

احمد گفت بعد از هر مانعی که با آن روبه رو می شدند قاچاقبران پول بیشتری از آنها می خواستند.

هر بار که گرفتار می شدیم قاچاقبران به ما وعده می دانند که مسیر دیگری را که امتحان می کنیم بهتر است. همینطور ما از یک کشور به کشور دیگر فرار می کردیم، گرفتار می شدیم، مورد لت و کوب قرار می گرفتیم، تهدید می شدیم و باز شکست می خوردیم.

قاچاقبر در همان اوایل سفر کل اسناد شناسایی احمد را گرفته بود.

احمد گفت: “ما هیچ استادی نداشتیم. حدود ۳۲ ساعت پیاده روی کردم. آنها ما را به قاچاقبر دیگری فروختند. چندین روز را در جنگل ها سپری کردیم. بعضی روزها ما فقط یک وعده غذا می خوردیم و یگان روزها حتی آب برای نوشیدن نمی یافتیم”.

احمد گفت: قاچاقبر درخواست 70000 USD برای بردن آنها به اروپا کرد. او گفت نیم پول را به عنوان پیش پرداخت بپردازید و نیم دیگر را هر وقت به جرمنی رسیدید پرداخت کنید. برهرحال احمد در حالی که تصمیم گرفت به شکل داوطلبانه بازگردد و هنوز 1,800 USD قرضدار قاچاقبر است.

بعد از کوشش های ناموفق در نهایت احمد تصمیم گرفت به خانه بازگردد. بعد از سپری کردن ۶ ماه برای رسیدن به اروپا به عنوان مهاجر غیر قانونی احمد از صربستان به اربیل از طریق برنامه بازگشت داوطلبانه سازمان مهاجرت بین المللی (IOM)  به خانه بازگشت. از سال 2015 به این سو بیشتر از 9,000 عراقی که در جرمنی بودند از طریق برنامه بازگشت داوطلبانه سازمان مهاجرت بین المللی (IOM)  به کشورشان باز گشته اند.

با کمک IOM احمد در حال حاضر همراه برادرش به عنوان درایور موقت مکتب در اربیل کار میکند.

پروژه مهاجرت از احمد پرسید اگر مایل است که دوباره به شکل غیرقانونی به اروپا مهاجرت کند. احمد در پاسخ به این سوال گفت: او هرگز این کار را نخواهد کرد و حتی مانع کسانی خواهد شد که می خواهند این اشتباه را انجام دهند.

احمد گفت: “او به دنبال راه های قانونی برای رفتن به اروپا خواهد بود. احمد گفت: او می خواهد به اروپا برود و او برای درخواست ویزا برای خود و خانواده اش داده است. من به عقیده هستم که منتظر ویزا ماندن به مراتب بهتر و ایمن تر است از اعتماد به قاچاقبران”.

TMP – 03/03/2019

تصویر از:

مهاجرین در صورت نداشتن مدارک لازم توسط مقامات اروپایی دستگیر می شوند.