داستان زینب

آیا می دانید زندگی به عنوان یک مهاجر غیرقانونی چگونه است؟ این ودیو داستان زینب، زن افغانی که در کمپ مهاجرین یونان زندگی می کند را بازگو می کند. این ویدیو را با سایرین به اشتراک بگذارید تا آنها از حقایق مهاجرت غیر قانونی آگاه شوند.