Category: ጀርመን


ጀርመናውያን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘርእይዎ ጽለኣት ይዛይድ

ጀርመናውይን ኣብ ልዕሊ ሓተቲ ዑቕባ ስደተኛታት ዘለዎም ኣሉታዊ ኣጠማምታ...
ዝያዳ ንምንባብ

ጀርመን ኣብ 2018 ዝወሓደ ሕቶታት ዑቕባ ተቐቢላ

ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ጀርመን ሆርስት ዘይሆፈር፡ ኣብ 2018 ኣብ ጀርመን...
ዝያዳ ንምንባብ

ጀርመን፦ ናብ ሃገሮም ዝምለሱ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ክራይ ክኽፈለሎም

መንግስቲ ጀርመን ናብ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝዓለመ ናይ መወዓውዒ ወፍሪ...
ዝያዳ ንምንባብ

ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ስደተኛታት ሞያዊ ስልጠናን ዕድላት ስራሕን ዝኸፍት መደብ ተውፍር

መንግስቲ ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ምስ ኣብ ከባቢኦም ዘለው...
ዝያዳ ንምንባብ

ምጥርናፍ ስድራቤት ኣብ ጀርመን ንዝርከቡ ኤርትራውያን ኣጸጋሚ ይኸውን

ኣብ ኤምባሲ ጀርመን ኣብ ኣስመራ ክፍሊ ቪዛ ስለዘየሎ፡ ኣብ ጐረባብቲ ሃገራት...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ ጀርመን ንምጥርናፍ ስድራቤት ዝምልከት ሕጊ ይተርር

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ሆርስት ሲሆፈር ዝተረረ ሕግታት ምጥርናፍ...
ዝያዳ ንምንባብ