Category: ግሪኽ


ቀጻሊ ዋሕዚ ቆልዑ ስደተኛታት ናብ’ተን ሕሱም መነናንሮ ሰሪቱለን ዘሎ ደሴታት ግሪኽ

ኣብ ቀዳሞት ሸሞንተ ኣዋርሕ ናይ ዓመተ 2018፡ ልዕሊ 7,000 ቆልዑ ስደተኛታት ናብ...
ዝያዳ ንምንባብ

10,000 ስደተኛታት ካብ ግሪኽ ተፋንዮም

  ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝዀነ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት፡ ኣብ...
ዝያዳ ንምንባብ