Category: ኢጣልያ


ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ምድሓን ስደተኛታት የቋርጽ

ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብቲ ከም ዝሕልዎ ዝገልጾ ዞባ ባሕሪ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓደ ጉጅለ ኣስገርቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ክእሰሩ ብኣብያተ ፍርዲ ኢጣልያ ተፈሪዶም

ላዕለዋይ ናይ ይግባይ ቤትፍርዲ ኢጣልያ ምስቲ ኣብ ነሓሰ 2015 ዘጋጠመ ህይወት 49...
ዝያዳ ንምንባብ

ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ኢጣልያ ኣብ ዝቕንሰሉ ዘሎ ስርሒት ምድሓን ሰብ ሕብረት ኤውሮጳ የቋርጽ

ቁጽሪ ብመስመር ማእከላይ ሸነኽ ማእከላይ ባሕሪ ናብ ኤውሮጳ ዝበጽሑ ስደተኛትታ...
ዝያዳ ንምንባብ

ዓሰርተታት ስደተኛታት ዘድሓነት መርከብ ኣብ ባሕሪ ተዓጊታ

ሓንቲ 64 ስደተኛታት ዘድሓነት ናይ ጀርመን ናይ ግብረሰናይ መርከብ ምድሓን ሰብ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኢጣልያ ኣንጻር ዘይህጋዊ ስደት ኣብ ምቅላስ ዝሕግዛ መካይን ንቱኒዝያ ወፍያትላ

መንግስቲ ኢጣልያ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ስደት ኣብ ምቅላስ ዝሕግዛ 50 ናይ በረኻ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሰብመዚ ኢጣልያ 1,500 ስደተኛታት ዝቕመጡሉ መዕቀሊ ኣፍሪሶም

ኣብ ሓደ ኣዝዩ ዓቢ ግዝያዊ መዕቀሊ ኣብ ደቡብ ኢጣልያ ዝቕመጡ ዝነበሩ 1,500...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣሽሓት ኢጣልያውያን ኣንጻር ዓሌትነት ይስለፉ

ብ2 መጋቢት 2019 ኣብ ሰሜን ኢጣልያዊት ከተማ ሚላኖ፡ 200,000 ሰባት ኣንጻር ዓሌትነት...
ዝያዳ ንምንባብ

ን19 መዓልታት ኣብ ባሕሪ ዝጸንሑ ስደተኛታት ናብ ወደብ ክኣትዉ ተፈቒዱሎም

ክልተ ናይ ጀርመን ህይወት ዘድሕና ማሕበራት ዝሓዝኦም 49 ስደተኛታት ናብ ወደብ...
ዝያዳ ንምንባብ

ጥልያን ንስደተኛታት ብዘይመጽለሊን ድሕነትን ዘትርፍ ሓድሽ ሕጊ ኣተኣታትያ

መንግስቲ ጥልያን ሓድሽ ናይ ስደተኛ ሕጊ ድሕሪ ምሕላፉ ፡ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ...
ዝያዳ ንምንባብ