Category: ሞሮኮ


ሞሮኮን ስጳኛን ኣብ ምድቓቕ መርበባት ዘይስሩዕ ስደት ዘካይደኦ ዘለዋ ቃልሲ ንዋሕዚ ስደተኛታት የጉድል

ቊጽሪ ናይቶም ካብ ሞሮኮ ተበጊሶም ናብ ስጳኛ ዝኣትው ስደተኛታት ብሰንኪ’ቲ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓደ ጉጅለ ኣስገርቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ክእሰሩ ብኣብያተ ፍርዲ ኢጣልያ ተፈሪዶም

ላዕለዋይ ናይ ይግባይ ቤትፍርዲ ኢጣልያ ምስቲ ኣብ ነሓሰ 2015 ዘጋጠመ ህይወት 49...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣብ ጥቓ ሞሮኮ ብዘጋጠመ ሓደጋ ዓሰርተታት ጥሒሎም

ካብ ሞሮኮ ናብ ስጳኛ ኽበጽሑ ዝፍትኑ ስደተኛታት ዝነበርዋ ጃልባ ብምጥሓላ...
ዝያዳ ንምንባብ

ዳርጋ ፍርቂ ኣብ ቀረባ ስጳኛ ዝኣተዉ ስደተኛታት ምዝመዛን ዓመጽን ዘጋጠሞም እዮም

ዳርጋ ፍርቂ ኣብ ስጳኛ ዝርከቡ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ናብታ ሃገር...
ዝያዳ ንምንባብ

ሞሮኮ ኣብ 2018 ክሳብ 89,000 ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ኻብ ምብጻሕ ከምዝኸልከለት ትሕብር

ሞሮኮ 89,000 ዝበጽሑ ሰባት ብዘይስሩዕ ኣገባብ ናብ ኤውሮጳ ኻብ ምብጻሕ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሞት ስደተኛታት ኣብ መስመር ሞሮኮ-ስጳኛ ይውስኽ

ሃገራት ደቡብ ኤውሮጳ ኣብ ጉዳይ ዶባት ባሕሪ ዘለወን ኣተሓሕዛ ኣብ ዘትርራሉ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣህጉራዊ ውዕል ስደት ብ 164 ኣባላት ሃገራት ውድብ ሕቡራት ተቐባልነት ይረክብ

ነቲ  መሰል ስደተኛታት ንምውሓስን ዘይስሩዕ ዋሕዚ ስደት ንግታእን ዕላማ ገይሩ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣባላት ጸጥታ ሞሮኮ ኣብ ልዕሊ ደቅ-ንስትዮ ስደተኛታት ዝተፈላለዩ በደላት ይፍጽሙ

ኣብ ሞሮኮ ዝርከቡ ዜጋታት ሃገራት ሳሕለ–ሳሃራ ዝኾኑ ስደተኛታት ብፍላይ...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓይሊ ባሕሪ ሞሮኮ ኣብ ልዕሊ ናይ ስደተኛታት ጃልባ ተዂሲ ብምኽፋቶም ሓደ ትሕቲ ዕድመ ይቖስል

ሓይሊ ባሕሪ ሞሮኮ፡ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣሳፊራ ብሰሜናዊ ክፋል...
ዝያዳ ንምንባብ