Category: ዓባይ ብሪጣንያ


ዓባይ ብሪጣንያ ብጃላቡ ዝመጹ ስደተኛታት ኣብ ትመልሰሉ ዘላ ግዜ ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታት ኣሳሊጡ ዝተባህለ ሰብ ትኸስስ

ሰላሳን ሽዱሽተን ብሓለዋ ዶባት ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ገማግም ኬንት ናይ...
ዝያዳ ንምንባብ

ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ብሪጣንያ ኽጸልቁ ኽፍትኑ ተታሒዞም

ኣብ ናይ ጽዕነት መኪና ተሓቢኦም ናብ ብሪጣንያ ጸሊቖም ክኣትዉ ዝፈተኑ 18...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓደ ቤት ፍርዲ ፈረናሳ ኣስገርቲ ንዓመታት ክእሰሩ ፈሪዱ

ሓደ ቤት ፍርዲ ፈረንሳ ክልተ ዒራቓውያንን ሓደ ኢራናውን ካብ ፈረንሳ ናብ...
ዝያዳ ንምንባብ

ፖሊስ ፈረንሳ ኣብ ጥቓ ካሌ ዝርከብ ዝዓበየ መዓስከር ስደተኛታት ኣፍሪሶም

ኣብ ፈረንሳ ሓይልታት ጸጥታ ንሓደ ዘይሕጋዊ መዕቀሊ ብ12 መጋቢት 2019...
ዝያዳ ንምንባብ

ስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ኽሰግሩ ዝሓልፍዎም ጸገማት

ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ፈረንሳ ዝርከቡ ስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ኽሰግሩ...
ዝያዳ ንምንባብ

ተደጋጋሚ ፈተነ ስልኳ ኢራናዊት ስድራቤት ኣብ መትረብ እንግሊዝ

ኣሕማድ ዓሊ ኢራናዊ ኮይኑ፡ ሓደ ካብቶም ኣብ ካሌ ዝርከቡ ምስ ስድራቤቱ ብምዃን...
ዝያዳ ንምንባብ

ዓሰርተ ስደተኛታት ኣብ ጥቓ ገማግም ብሪጣንያ ተታሒዞም

ሓለዋ ባሕሪ ብሪጣንያ ብ14 ለካቲት ኣብ ክልተ ጃላቡ ዝተጻዕኑ ዓሰርተ ስደተኛታት...
ዝያዳ ንምንባብ

ቁጽሪ ካብ ፈረንሳ ናብ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝፍትኑ ስደተኛታት ልዑል ወሰኽ የርኢ

ፈረንሳን እንግሊዝንኣብ መወዳእታ 2018 ምስ ዝተራእየ ምውሳኽ ዋሕዚ ንመትረብ...
ዝያዳ ንምንባብ

እንግሊዝ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ፈረንሳ ትመልስ

ሰብ መዚ እንግሊዝ ካብ ፈረንሳ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ብሪጣንያ ዝበጽሑ ስደተኛታት...
ዝያዳ ንምንባብ