ኤውሮጳዊ ሕጊ ንስደተኛታት

ህይወት ኣብ ኤውሮጳ ከምቲ ስደተኛታት ኣብ ሓሳቦም ሲኢሎምዎ ዝጸንሑ ኣይኮነን። ንኣብነት፡ ሓያሎ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ምስ በጽሑ ኣብ ዝመረጹዋ ሃገር ክነብሩ፡ ከምኡ ድማ ዝምእምኦም ዓይነት ስራሕ ብዘይ ጸገም ክረኽቡ ይጽበዩ። እንተኾነ ግን ፡ እቲ ኣብ ባይታ ዝጸንሖም ክውንነት ካብ’ቲ ትጽቢት ዝረሓቐ’ዩ።

መስርሕ ጠለብ ዑቕባ
ብመሰረት ሕጊ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ከም ስደተኛ ፈለማ ኣብ ዝረገጽካያ ኢውሮጳዊት ሃገር ኢኻ ዑቕባ ክትሓትት ትጥለብ። እዚ ማለት ፈለማ ዝኣተኻያ ሃገር ጥልያን ወይ ግሪኽ እንተኾይና፡ ኣብኣተን ጥራይ ኢኻ ሕቶ ዑቕባ ተቕርብ። ኣብ ዝመረጽካያ ኣባል ሃገር ክትነብር ሕጊ ስደተኛታት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘፍቅድ ኣይኮነን።
ናይ ዕቕባ ሕቶኻ ኣብ መስርሕ ኣብ ዘለወሉ እዋን፡ ኣብ መጻንሒ ማእከል ወይ’ዉን ናይ መቐበሊ መዓስከር እምበር ኣብ ዝመረጽካዮ ቦታ ወይ ከባቢ ክትጸንሕ ኣይፍቀደካ። ኣብተን ናይ መጻንሕን መቐበሊን ማእከላት መግብን መሰረታዊ ነገራት ክግዘኣካ ጥራይ ዝኽእል ድሩት ዓቐን ገንዘብን እዩ ወርሓዊ ዝቕረበልካ ። እቲ ዝወሃበካ ገንዘብ ኣዚዩ ውሑድን ኣበይ ከምተህልኾ ተነጺሩን ስለዝወሃበካ ድማ ትርፊ ሃሊዩዎ ከተዋህልል ዘኽእለካ ኣይኮነን።

ዕድላት ስራሕ
ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ኤውሮጳ ሕቶ ዑቕባኻ ኣብ መስርሕ እንከሎ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ክትዋፈር ኣይፍቀደካን’ዩ። እቲ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ መስርሕ ዘለዎ ሕቶ ዑቕባኻ እወታዊ መልሲ ምስ ዝረክብ ጥራይ ኢካ ስራሕ ከተናድይ ትኽእል። እዚ እንተኾነ’ውን፡ ኣብቲ ብቕዓት፡ተሞክሮ፡ እኹል ደረጃ ትምህርትን ቋንቋን ተዘይብልካ ናይ ስራሕ ዕድል ክትረክብ እትጽገመሉ ኤውሮጳ ሂወትካ ክትመርሕ ኣዚዩ ከቢድ’ዩ።
ኣታዊታት ስራሕ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ልዕሊ’ቲ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ክፍሊት ስለዝኾነ፡ ወጻኢታት መነባብሮ ኣብ ኤውሮጳ ክብድ ዝበለ እዩ። ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ንመግቢ፡ ገዛ-ክራይ፡ መጓዓዝያን ካልኦት መሳለጥያታትን ዝግበር ወጻኢታት ኣዚዩ በዳሂን ምስ’ቲ ስደተኛታት ኣብ ኤውሮጳ ምስኣተው ከሕልፍዎ ዝሓልምዎ ዝነበረ ሂወት ዘይራኸብን እዩ።

ስምዒታት ተነጽሎን ጓናነትን
ዝበዝሑ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ድሕሪ ምእታዎም ካብ ዘርእይዎም ዘይዕግበታት፡ ንጉዳይ ጽምዋን ተነጽሎን ዝምልከት’ዩ። ሓያሎ ስደተኛታት ምስ ማሕበራዊ ልምዶም፡ባህሎምን ቋንቋኦምን ዘይራኸብ ኤውሮጳዊ ክውንነት ኣብ ጽምዋን በይንኻ ምንባርን ኣውዲቚ ኣብ ዓዲ ንዝገደፍዎም ስድራኦምን መቕርቦምን ክናፍቑ ይገብሮም። እቲ ናይ ቋንቋን ባህሊን ፍልልይ ምስ ማሕበረሰብ’ታ ኣቲዮማ ዘለው ኤውሮጳዊት ሃገር ብቐሊሉ ክጽንበሩ ስለዘየኽእሎም ድማ ኣብ ቀጻሊ ነውጽን ስምዒት ጓናነትን ክኣትው ይረኣዩ።

ዝሓለፈ ገጽ
ኣካፍሉ