د لارې په اوږدو کې – شپږمه برخه

اميد په شديده توګه ستړی او ناروغ دی، يو کمپ ته رسېږي، هلته ډېره هڅه کوي څو د اړتيا وړ مرسته ترلاسه کړي. هغه د خپلې راتلوونکې په اړه تر ټولو مهم پرېکړې په اړه  فکر کوي چې له کوم  برخليک سره به مخ شي؟ 

که چېرې تاسو د يو ځوان د  والدينو او  استادانو په توګه رول لوبوئ، چې غواړي نامنظمې کډوالۍ ته مخه وکړي، کولی شئ  له دغو ويډيوګانو څخه په استفادې ورسره مرسته کوئ څو د نامنظمې کډوالۍ زېږنده احتمالي خطرونو په اړه لازيات پوهاوی ترلاسه کړئ.