د زینب کیسه

ایا پوهېږی چې ناقانونه کډوالي څه مانا لري؟ په دې ویډیو کې تاسې د یوې افغان ځوانې ښځې زینب کیسه ګوری، چې دمګړۍ د یونان په یوه پنډغالي کې ژوند کوي. دغه ویډیو له نورو سره شریکه کړئ چې دوی هم د ناقانونه کډوالۍ په حقایقو پوه شي.