د افغانانو لپاره خوندي او قانوني بدیلونه

هرکال، زرګونه افغانان په ناقانونه ډول د مهاجرت هڅه کوي. یو شمیر کسان خپل ځان او سپما شوې پیسې له ګواښ سره مخ کوي، یوازي د دې لپاره چې ونیول شي او مقصد هېواد ته په رسېدو سره بېرته هېواد ته وشړل شي. خو د کډوالۍ لپاره قانوني لارې هم شتون لري. لکه د کار ویزې او تحصیلې بورسونه همدا نن موږ سره اړیکه ونیسئ څو تاسو سره د کډوالۍ د قانوني لاړو چارو په اړه خبرې وکړو. د تلیفون اویا وتس آپ له لارې (۰۷۹۰۹۱۵۴۱۳) او (۰۷۹۱۱۷۹۷۶۸) شمیرو سره اړیکه ونیسئ.