د یوې څېړنې موندنې د دې ښودنه کوي، ډېری کډوال چې المان کې کار پیدا کوي لنډ مهاله بوختیاووې دي

د برلین د نفوس او پرمختګ انسټیټوټ د موندنو له مخې: که څه هم المان کې ګڼ شمېر کډوال کار پیدا کوي، خو ډېری دغه کاري بوختیاووې لنډ مه...
نور ولولئ