در مسیره راه – قسمت ششم

امید که شدیدآ خسته و مریض است، به یک کمپ میرسد. اما موصوف در آنجا سرسختانه تلاش میکند تا به کمکی که نیاز دارد، دست یابد. او با مهمترین تصمیم در مورد آینده خویش دست و پنجه نرم میکند. موصوف با کدام سرنوشت روبرو خواهد شد؟ 

هرگاه شما به عنوان والدین و یا استاد جوانانی که میخواهند به مهاجرت غیرمنظم دست بزئند نقش ایفا مینمایید، شما میتوانید با استفاده از این سلسله ویدیو ها آنها را کمک نمایید تا در مورد خطرات احتمالی ناشی از مهاجرت غیرمنظم آگاهی بیشتر داشته باشند.