در مسیره راه – قسمت چهارم

ر این ویدیو شما تماشا خواهید نمود که امید باید از کوه های مملو از برف عبور نماید. اما موصوف در میان برف ها گیر میماند و بلافاصله احساس میکند که در یک وضعیت دشوارتر قرار دارد. آیا پدرش میتواند وی را کمک نماید تا فرار نماید؟

هرگاه شما به عنوان والدین و یا استاد جوانانی که میخواهند به مهاجرت غیرمنظم دست بزئند نقش ایفا مینمایید، شما میتوانید با استفاده از این سلسله ویدیو ها آنها را کمک نمایید تا در مورد خطرات احتمالی ناشی از مهاجرت غیرمنظم آگاهی بیشتر داشته باشند.