در مسیره راه – قسمت اول

امید جوانی است که در افغانستان زنده گی مینماید. والدین موصوف تصمیم...
بیشتر بخوانید

در مسیره راه – قسمت دوم

در این ویدیو شما تماشا خواهید نمود که امید آرام آرام به این فکر میافتد...
بیشتر بخوانید

در مسیره راه – قسمت چهارم

در این ویدیو شما تماشا خواهید نمود که امید باید از کوه های مملو از برف...
بیشتر بخوانید

در مسیره راه – قسمت چهارم

ر این ویدیو شما تماشا خواهید نمود که امید باید از کوه های مملو از برف...
بیشتر بخوانید

در مسیره راه – قسمت پنجم

در این قسمت شما تماشا خواهید نمود که امید مجبور است تا یک دوست همسفر...
بیشتر بخوانید

در مسیره راه – قسمت ششم

امید که شدیدآ خسته و مریض است، به یک کمپ میرسد. اما موصوف در آنجا...
بیشتر بخوانید