در مسیره راه – قسمت پنجم

در این قسمت شما تماشا خواهید نمود که امید مجبور است تا یک دوست همسفر دیگر خود را نیز در جریان سفر در بحیره (آیگین) پشت سر بگذارد. اما آیا این سفر به ساده گی انجام خواهد شد؟ زیرا قایق خیلی کوچک و کهنه به نظر میرسد.

هرگاه شما به عنوان والدین و یا استاد جوانانی که میخواهند به مهاجرت غیرمنظم دست بزئند نقش ایفا مینمایید، شما میتوانید با استفاده از این سلسله ویدیو ها آنها را کمک نمایید تا در مورد خطرات احتمالی ناشی از مهاجرت غیرمنظم آگاهی بیشتر داشته باشند.