در مسیره راه – قسمت دوم

در این ویدیو شما تماشا خواهید نمود که امید آرام آرام به این فکر میافتد که این سفر چقدر دشوار خواهد بود. موصوف سرحد نخست را عبور مینماید، اما بنابر خستگی و موجودیت موتر پولیس در نزدیکی وی، موصوف به مشکل میافتد. آیا دوست جدیدش قادر به این خواهد بود تا وی را کمک نماید یا خیر؟

هرگاه شما به عنوان والدین و یا استاد جوانانی که میخواهند به مهاجرت غیرمنظم دست بزئند نقش ایفا مینمایید، شما میتوانید با استفاده از این سلسله ویدیو ها آنها را کمک نمایید تا در مورد خطرات احتمالی ناشی از مهاجرت غیرمنظم آگاهی بیشتر داشته باشند.