در مسیره راه – قسمت اول

امید جوانی است که در افغانستان زنده گی مینماید. والدین موصوف تصمیم میگیرند که اگر او در اروپا زنده گی نماید برایش خوب خواهد بود. آنها به این باور اند که پسر شان در آنجا از فرصت های زیادی برخوردار خواهد بود. در این قسمت شما تماشا خواهید نمود که پدر امید با یک تن از قاچاقبران معامله میکند تا وی را در این سفر کمک نماید.

هرگاه شما به عنوان والدین و یا استاد جوانانی که میخواهند به مهاجرت غیرمنظم دست بزئند نقش ایفا مینمایید، شما میتوانید با استفاده از این سلسله ویدیو ها آنها را کمک نمایید تا در مورد خطرات احتمالی ناشی از مهاجرت غیرمنظم آگاهی بیشتر داشته باشند.