نقش کلیدی بانوان افغان برای تأمین صلح

افغانستان نیازمند تقویت نقش زنان در جامعه مدنی و تلاش های گسترده مصالحه در کشور است.

نهادهای خیریه و سازمان های مدافع حقوق زنان تلاش می کنند تا با توانمند سازی بانوان، استعدادهای بالقوه آنان را برای ایجاد تجارت، فراگیری تکنالوژی و خودکفایی اقتصادی به کار گیرند.

موسسه غیر انتفاعی “دیجیتل سیتیزن فَند” که زنان و دختران را در کشورهای در حال توسعه حمایت می کند، برای بانوان افغان آموزش های تکنالوژی معلوماتی فراهم کرده است. تا اکنون، ده هزار زن و دختر در مراکز آموزشی این نهاد در کابل و هرات اشتراک کرده اند. الهه محبوبی بنیانگذار این موسسه می گوید که تکنالوژی سبب تغییر نقش زنان در جامعه می گردد.

محبوبی گفته است: ” مهمتر از همه این است که بانوان افغان، از لحاظ اقتصادی روز به روز به خود متکی می شوند که این امر در زمان طالبان غیرممکن بود.”

یکی دیگر از نهادهای خیریه که از 15 سال به این سو در افغانستان فعال است، برای آن شمار بانوانی که از جنگ متأثر گردیده اند قرضه فراهم می کند تا کار و بار خود را آغاز کنند. زنانی که در این پروگرام اشتراک کرده اند، از مناطق فقیر و محروم کشور آمده اند؛ اما توانسته اند که 99 درصد قرضه خود را پرداخت کنند.

آگاهان امور باورمندند که توانمند سازی بانوان یک ستراتژی طویل مدت صلح است و زنان باید در روند صلح و مصالحه کشور سهم بگیرند.

داکتر سمنتا نوت از بنیاد خیریه (War Child) گفته است: ” هر قدی که بانوان را در نقش های رهبری توانمند سازیم به همان اندازه جامعه مدنی مقتدر می گردد. منظورم اینست، این امر برای ایجاد صلح در آن محلات مفید است.”