ما اینجا هستیم تا شما را درمورد مهاجرت مطلع سازیم

مهاجرین غیرقانونی می گویند که آنها آرزو دارند که قبل از شروع سفر خود اطلاعات بیشتری درباره مهاجرت غیر قانونی و گزینه های قانونی کسب می کردند. هدف پروژه مهاجرت این است که اطلاعات لازم را در اختیار شما بگذارد تا تصمیم آگاهانه بگیرید.