ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣኽራናት ኣልፕስ ሰጊሮም ናብ ፈረንሳ ክበጽሑ ህይወቶም ይስእኑ

ስእሊ፥ ስደተኛታት ነቲ ኣብ ሞንጎ ጥልያንን ፈረንሳን ዘሎ በረዳዊ ኣኽራናት ኣልፕስ እንዳሰገሩ።

ሓያሎ ካብቶም ካብ ጥልያን ብኣኽራናት ኣልፕስ ናብ ፈረንሳ ክበጽሑ ዝህቅኑ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ’ቲ ከባቢ ወሪዱ ብዘሎ ቀዝሒ ተሰኒፎም ህይወቶም ክስእኑን ብኹምራ በረድ ክድበዩን ይረኣዩ ከምዘለው ተገሊጹ። በዚ መሰረት ኣሃዱታት ምድሓን ሂወት ፈረንሳ ኣብቶም ኣኽራናት በሪዶም ሬሳኦም ተደብዩ ዘሎ ግዳያት፡ እቲ በረድ ምስ መኸኸ ክእክብዎም ኣብ ትጽቢት ይርከቡ ኣለው።
ሰራሕተኛታት ምድሓን ህይወት ይገልጽዎ ከምዘለው፡ ኣብዚ እዋን እዚ ዕለታዊ ካብ 10 ክሳዕ 12 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብመንገዲ’ቶም ክሳዕ ኣሉታ 20 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ዝበጽሕ ሕሱም ቀዝሒ ወሪዱዎም ዘሎ ኣኽራናት ናብ ፈረንሳ ይሰግሩ። ገለ ካብቶም ሰጋሮ ነቲ ቀዝሒ ዘየጻውር ክዳን ዝለበሱ ክኾኑ እንከለው፡ ገለ’ው ጥራይ እግሮም ዝሰግሩ ምህላዎም እዩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ካብ’ቲ ኣጻድፍ ዝበዘሖ ኣኽራናት ወዲቖም ዝሞቱ ስደተኛታት እውን ኣለው። ጋዜጣ ዘ-ታይምስ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ሓደ ኣፍሪቃዊ ስደተኛ ኣብ ጉዕዞ ንግዜኡ ከዕርፍ ተዓቚቡላ ካብ ዝጸንሐ ኣብ ጸድፊ ዝተደኮነት ንእሽቶ ገዛ ወዲቚ ህይወቱ ከምዝሰኣነ ሓቢራ ኣላ።

“ ኣብ እዋን ቀውዒ ነቶም ጎቦታት ዝሳገሩ ስደተኛታት ምርኣይን ምድሓንን ልሙድ ተርእዮ እዩ። ዝነበረና ግምት ድማ ግዜያት ቀዝሒ ምስ ኣተወ እቲ ዋሕዚ ደው ክብል እዩ ነይሩ። በዞም በሪዶም ዘለዉ ኣኽራናት ዝሰግሩ ናይ ዘለው ስደተኛታት ቊጽሪ ግና ዛጊት ኣይጎድልን ኣሎ፥” ይብል ያን ፊሌት ዝተባህለ ሓላፊ’ታ ኣብ ‘ብኽያንኮን’ ናይ ፈረንሳ እትነጥፍ ተንቀሳቓሲት ኣሃዱ ምድሓን ህይወት ።

“እቶም ስደተኛታት ኣብቶም ኣኽራናት ዝጎንፍዎም ጸገማት ኣዚዮም ከበድቲ እዮም። ኣብቲ ከባቢ ዝኽሰት ህቦቡላዊ ውርጪ ቴሌፎናቶም ከይሰርሓን ናይ ርድኡና ጻውዒት ከምገብሩን ይገብር ብምህላው ሓያሎ ስደተኛታት ሻቡ ህይወቶም ስኢኖም ብበረድ ይድበዩ ኣለው። እቶም ሬሳኦም ኣብ ትሕቲ በረድ ተኸዊሉ ዘሎ ግዳያት ፡ እቲ በረድ ኣብ ዝመጽእ ቀውዒ ምስ መኸኸ ጥራይ ኢና ክንረኽቦም!” ይብል ኣቶ ፊሌት።

ኣብ ሸነኽ ኣልፕስ ናይ ጥልያን ኣብ ውሽጢ ወርሒ ታሕሳስ ናይ 2017 ጥራይ 6 ጻውዒታት ረድኤት ምንባሩ ሰብ መዚ ጥልያን ይሕብሩ። ብ 20 ታሕሳስ ፣ 6 ስደተኛታት ናብ ፈረንሳዊት ከተማ ኔቫ እንዳምርሑ ኣንፈቶም ሰለዘጥፍኡ ናይ ርድኡና ሓገዛ ገይሮም። ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት 3 ኣብ ጸገም ዝወደቚ ቆልዑ ስደተኛታት ብኣሃዱ ምድሓን ህይወት ተረኺቦም። እቶም ስደተኛታት ኣብ’ቲ ከባቢ ንዘሎ ቀዝሒ ዘየጻውር ረቀቕቲ ናይ ኣትለቲክስ ኣልባሳት’ዮም ለቢሶም ነይሮም።

ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት 2018’ውን ኣብ ተመሳሳሊ ጸገም ዝወደቚ 12 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ድሒኖም’ዮም። እቶም ስደተኛታት ጫማታቶምን ናይ ኢድ ጓንቲታቶምን ኣብቲ ኩምራ በረድ ተዋሒጡ ኣብ ከቢድ ጸገም እዮም ተረኺቦም።

ብማእከል እቶም ኣኽራናት ካብ ጥልያን ናብ ፈረንሳ ዘሕልፉ ክልተ ቢንቶታት’ኳ እንተሃልው፡ ኣባላት ጸጥታ ፈረንሳ ኣብቲ ናቶም ጫፍ ተኸዊሎም ስለዝጸንሑ፡ በቶም መሰምራት ንዝውሕዙ ስደተኛታት ሻቡ ቀይዶም ብኣውቶቡሳት ባርዶነቺያ ናብ ዝበሃል ናይ ዶብ ጥልያን ከባቢ ስለዝመልስዎም ፡ ነተን ናይ መተሓላለፊ መስመራት ዝመርጹ ስደተኛታት ኣዚዮም ውሑዳት እዮም።

“ኣብ’ዚ ከባቢ ዘሎ ክሊማዊ ኩነታት ኣዚዩ ከቢድ እዩ፡ እዞም ስደተኛታት አቲ ከቢድ ቀዝሒን ኣጻድፍን ዘስግሮም መሳርሒታትን ልባስን የብሎምን። ኣጻምእ ሰሃራን ማእከላይ ባሕሪን ዋላ እንተሰገሩ ኣብ’ዞም ናይ በረድ ኣኽራናት ዘሕልዎ ሽግር ግና እቲ ዝኸበደ እዩ። እዞም ስደተኛታት ኣብዞም ብቐዝሒ ዝቶጎብኡ ኣኽራናት ንኸባቢ 15 ደቓቕ’ውን እንተኾነ ምጓዓዝ ንንቡር ኣካላዊ ዋዒ ወዲ-ሰብ ናብ ዝተሓተ ዓቐን ኣውሪዱ ንህይወት ብቐጥታ ዝፈታተን ምኳኑ ኣይርድኦም ዘሎ፡” ይብል ከንቲባ ከተማ ባርዶነቺያ ዝኾነ ኣቶ ፍራንሲስኮ ኣቫቶ።