ምቕራብ ኣገደስቲ ሓቅታት ብዛዕባ ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት

ኽትስደዱ ትሓስቡ ወይ’ውን ኣብ ጉዕዞ ስደት እትርከቡ እንተኾንኩም፡ ዘ ማይግራንት ፕሮጀክት ነጻ፡ እሙንን ኣገዳሲን ሓበሬታ ኸካፍለኩም ይኽእል’ዩ። ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት ቅድሚ ምጅማርኩም ብዛዕባ ዘለው ሓደጋታትን፡ ኣብ’ተን ብስደት ትበጽሑወን ሃገራት ብዛዕባ ዘሎ ክውንነትን ክንሕብረኩም ንኽእል ኢና። ብተወሳኺ ፡ ብዛዕባ ሕጋዊ ኣማራጺታት ስደት፡ ኣብ ከባቢኹም ዝህልው ናይ ስልጠናን ወፍርን ዕድላት ኽትፈልጡ ኽንሕግዘኩም ንኽእል።

ብዛዕባ ስደት ርትዓውን እሙንን ሓበሬታ ኽትረክብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። መራኸቢ ብዙሓን፡ ኣሰጋገርቲ ፡ ከምኡ’ውን ድሮ ናብ ስደት ዘምርሑ ኣባላት ማሕበረሰብኩም ብዛዕባ ጉዕዞ ስደትን ህይወት ኣብ ሃገራት ስደትን ግጉይ መረዳእታ ክህብኹም ይኽእሉ’ዮም። ኣሰጋገርቲ ንገንዘባዊ ረብሓ ኽብሉ ክሕስውኹም እዮም። ብዘይካ’ዚ ኣቐዲሙ ንኻልኦት ስደተኛታት ሓቂ ዝነበረ ኣብ’ዚ እዋን እዚ ግዜኡ ዝሓለፎ ክኸውን ይኽእል፥ መስመራት ጉዕዞ ልዕሊ ኻልእ እዋን ሓደጋ ዝበዝሖም ኽኾኑ ይኽእሉ፥ ከምኡ’ውን ኣብ’ተን ብስደት እትበጽሑወን ሃገራት ዘሎ ሕግታት ይቀያየር።

ኽትስደዱ እትሓስቡ ወይ’ውን ኣብ ጉዕዞ ስደት እትርከቡ ምስትኾኑ ፡ ኣብ ጉዳይ ስደት ሰብ ሞያ ዝኾኑ ኣብ ከባቢኹም ካብ ዝነጥፉ ናይ ምኽሪ ኣባላትና እሙን ሓበሬታ ክትረኽቡ ይከኣል። ኣባላትና ብኣካል ወይ ብተሌፎን ንዘለኩም ሕቶታት ኽምልሱ ቅሩባት’ዮም። ኩሎም ምኽራዊ ሓገዛት ምስጢራውነቶም ዝተዋሕሰ እዩ። ብዘይካ’ዚ ብመንገዲ ናይ ፈይስቡክ ገጻትና ሓበሬታ ንቕርብ ኢና። ቅድሚ ንስደት ምውሳንኩም ኣብ ከባቢኹም ብዛዕባ ስደት ኣመልኪቶም ንዝካየዱ ኮማዊ ንጥፈታት ኸተስተብህሉሎም እዉን የድሊ።

እንታይነትና

ዘ ማይግራንት ፕሮጀክት ብዛዕባ ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት ንጹርን ብቑዕን ሓበሬታ ብምቕራብ፡ ስደተኛታት ከምኡ’ውን ንስደት ዝሓስቡ ኻልኦት ዘተኣማምን ስጉምቲ ኽወስዱ ምሕጋዝ እዩ ቀንዲ ዕላማኡ። ነቶም ኣብ ዓዶምን ኣብ ጉዕዞ ስደትን ዝርከቡ ሰባት ሓቀኛ ሓበሬታታትን እዋናዊ ዜናታትን ስደት ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት እውን ንቕርብ።

ሓበሬታ ንምክፋል እንጥቀመሎም መስመራት ኣዝዮም ቀለልትን ኣብ’ቶም ስደት ዘንጸላልዎም ማሕበረሰባት ብቐሊሉ ጽልዋ ኽፈጥሩ ዝኽእሉን መስመራት እዮም። ስደተኛታት ብቐሊሉ ምስ ናይ ምኽሪ ኣባላትና ብተሌፎን ብቛንቋኦም ክዘራረቡ፡ ኣብ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎና ብቐሊሉ ክኽፈት ካብ ዝኽእል መርበብ ሓበሬታና ኽውከሱ፡ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታትና ኽበጽሑ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ከባቢኦም ኣብ ዝውድቡ መሃርቲ ኣጋጣሚታት ሓበሬታ ክረኽቡ ስለዝኽእሉ። ዘ ማይግራንት ፕሮጀክት ኣብ ኤስያ ፡ ማእከላይ ምብራቕ፡ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ንጡፍ’ዩ።


ርኸቡና