ብዛዕባ ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት ኣገደስቲ ሓቅታት ንቕርብ

ኽትስደድ ትምድቡ ዘለኹም፡ ወይ’ውን ኣብ ጉዕዞ ስደት ዘለኹም እንተኾንኩም፡ ዘ ማይግራንት ፕሮጀክት ፡ ነጻ፡ ብቚዕን ኣገዳሲን ሓበሬታ ኽህበኩም ይኽእል እዩ። ጉዕዞ ቅድሚ ምጅማርኩም፡ ዘይስሩዕ ስደት ዘለዎ ሓደጋታት ኽንሕብረኩም፡ ኣብ’ተን ኣብ መወዳእታ እትበጽሑወን ሃገራት ስደት ዝጽበየኩም ህይወት ድማ ብልክዕ ኸመይ ከምዝኾነ ኸነረደኣኩም ንኽእል ኢና። ብዛይካ’ዚ፡ ብዛዕባ ኣብ ከባቢኹም ዘለዉ ሕጋዉያን ኣማራጺታት ስደት፡ ስልጠናታትን ፡ዕድላት ወፍሪን ንኽትፈልጡ እዉን ኽንሕግዘኩም ንኽእል።

ብዛዕባ ስደት ብቚዕን ዝእመንን ሓበሬታ ኽርከብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። ማዕከናት ዜና፡ ኣሰጋገርቲ ሰባት፡ ከምኡ’ውን ካብ ከባቢኹም ድሮ ዝተሰዱ ፈለጥትኹም ፡ ብዛዕባ ጉዕዞ ስደት ይኹን ኣብ’ታ ኽትስደዱላ እትምድቡ ሃገር ብዛዕባ ዘሎ ክዉንነት ፡ ጌጋ ርድኢት ከሕልፍልኩም ይኽእሉ እዮም። ኣቐዲሞም ዝተሰዱ ዝሓለፍዎ ኩነታት፡ ነቶም ድሒሮም ዝስደዱ ፍጹም ዝተፈልየን ግዜኡ ዘሕለፈን ኪኸዉን ይኽእል እዩ። ብዘይካ’ዚ ፡ ኣብ ሃገራት ስደት ዘሎ ሕግታት ይቀያየር፡ መስመራት ጉዕዞ ስደት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓደገኛታት ኪኾኑ ይኽእሉ።

ኽትስደዱ ትምድቡ ዘለኹም፡ ወይ’ውን ኣብ ጉዕዞ እትርከቡ እንተኾንኲም ፡ ኣብ ቀረባኹም ዝርከቡ ናይ ምኽሪ ኣባላትና ብቴሌፎን ረኺብኩም እሙንን ብቚዕን ሓበሬታ ብዛዕባ ስደት ኽትረኽቡ ትኽእሉ። ትረኽብዎ ምኽራዊ ኣገልግሎት ምስጢራዉነቱ ዝተሓለወ እዩ። ብተወሳኺ፡ ኣብ ገጻት ፈይስ-ቡክ ተመሳሳሊ ሓበሬታ ነካፍል ኢና። ወይ’ውን፡ ቅድሚ ናይ ስደት ዉሳኔኹም ፡ ኣብ ከባቢኹም ንሓደጋታት ዘይስሩዕ ስደት ኣመልኪትና ንእንውድቦም ኣጋጣሚታት ኣስተብህሉ።

‘ዘ ማይግራንት ፕሮጀክት’፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘሎ ዘመተ፡ ብፈደራላዊ ክፍሊ ወጻኢ ጉዳያት ጀርመን (GFFO) ዝተመወለ እዩ።

እንታይነትና

ዘ ማይግራንት ፕሮጀክት ብዛዕባ ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት ንጹርን ብቑዕን ሓበሬታ ብምቕራብ፡ ስደተኛታት ከምኡ’ውን ንስደት ዝሓስቡ ኻልኦት ዘተኣማምን ስጉምቲ ኽወስዱ ምሕጋዝ እዩ ቀንዲ ዕላማኡ። ነቶም ኣብ ዓዶምን ኣብ ጉዕዞ ስደትን ዝርከቡ ሰባት ሓቀኛ ሓበሬታታትን እዋናዊ ዜናታትን ስደት ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት እውን ንቕርብ።

ሓበሬታ ንምክፋል እንጥቀመሎም መስመራት ኣዝዮም ቀለልትን ኣብ’ቶም ስደት ዘንጸላልዎም ማሕበረሰባት ብቐሊሉ ጽልዋ ኽፈጥሩ ዝኽእሉን መስመራት እዮም። ስደተኛታት ብቐሊሉ ምስ ናይ ምኽሪ ኣባላትና ብተሌፎን ብቛንቋኦም ክዘራረቡ፡ ኣብ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎና ብቐሊሉ ክኽፈት ካብ ዝኽእል መርበብ ሓበሬታና ኽውከሱ፡ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታትና ኽበጽሑ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ከባቢኦም ኣብ ዝውድቡ መሃርቲ ኣጋጣሚታት ሓበሬታ ክረኽቡ ስለዝኽእሉ። ዘ ማይግራንት ፕሮጀክት ኣብ ኤስያ ፡ ማእከላይ ምብራቕ፡ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ንጡፍ’ዩ።