بی خانمان شدن مهاجرین در اروپا در اثر همه گیر شدن ویروس کرونا

بی خانمان شدن در اروپا با گسترش ویروس کرونا. هزاران مهاجر در سراسر اروپا در حال حاضر بدون سرپناه هستند. این وضعیت باعث می شود که آنها در مقابل بیماری کرونا و سایر خطرات بیشتر آسیب پذیر باشند. دولت انگلستان تعهد کرد که با صرف نظر از حالت های مهاجرت آنها، برای همه سرپناهی را فراهم می کند، اما برخی از مهاجران به رسانه های انگلیس گفتند که آنها از پناهگاه ها دور شدند. در کاله، شمال فرانسه؛ بسیاری از مهاجران در اردوگاه های خود ساخته زندگی می کنند. این اردوگاهای غیررسمی شلوغ هستند، بنابراین مهاجران نمی توانند فاصله خود را با دیگران مراعات کنند. آنها همچنین دسترسی به آب تمیز و محصولات بهداشتی مانند صابون را ندارند. در کل آنها برای مبارزه با این بیماری با مشکلات زیاد مواجه اند. در سراسر اروپا، بسیاری از بنیاد های خیریه نیز مجبور شده اند کمک های خود را متوقف کنند، این امر مهاجران بی خانمان را آسیب پذیرتر می کند. اگر به مهاجرت می اندیشید، ابتدا واقعیت ها آگاه شوید.