مهاجران، جان خود را با سفر از طریق قطارهای باربری به خطر میندازند

صدها مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا شمالی و با خیز زدن بر روی قطارهای باربری جان خود را به خطر میندازند. پولیس آلمان از افزایش شمار مهاجرانی که خود را در یک خالیگاه کوچک در میان کانتینرهای اجناس و کف واگون های قطار پنهان می کنند خبر داده است. این مهاجران کوشش می کنند تا از دید پولیس مخفی بمانند.

سخنگوی پولیس آلمان در مصاحبه با دیجیتال ژورنال گفته است:” یک محاسبه اشتباه، سبب می شود که آنها بر روی ریل بیفتند در حالی که قطار با آخرین سرعت حرکت می کند. حقیقت دیگر اینست که قطارها از مسیر کوهستانات میگذرند که حتی در فصل تابستان، بسیار سرد است.”

از ماه جولای تا اواسط سپتمبر، نزدیک به 200 مهاجر که خود را در قطار باربر مخفی کرده بودند، بازداشت شدند. البته هر مهاجر از این سفر جان سالم به در نمیبرند.

در ماه جون، پولیس آلمان جسد یک مهاجر جوان را بر روی خط آهن در نزدیکی مرز با اتریش پیدا کرد. به گفته پولیس، این مهاجر از قطار باربری بر روی خط آهن افتاده بود.

پس از آن، پولیس آلمان تدابیر و حضور خود در منطقه (راوبلینگ) جایی که جسد این مهاجر پیدا شده بود را، افزایش داده است. نزدیک به 30 افسر پولیس به گونه متواتر قطارهای باربری را در این منطقه بازرسی می کنند تا مهاجرانی را که مخفی شده اند، پیدا کنند.

کاور زیمرمن یکی از باشنده گان راوبلینگ می گوید: ” چند روز پیش من در کار بودم که پولیس دو مهاجر را از مخفیگاه شان در قطار بازداشت کرد. من از شرایط آنها شوک شدم. آنها جاکت های بزرگ پوشیده بودند؛ اما همچنان میلرزیدند.”