پولیس فرانسه متهم به رفتار خشن با کودکانِ مهاجر شد

یک سروی تازه از سوی ( (Refugee Right Data Project نشان می دهد که پولیس فرانسه در مقابل پناه جویان مشمول کودکان در شهر شمالی کالیس، از زور کار می گیرد. بربنیاد این گزارش: استفاده از زور توسط پولیس به حدی شدید بوده است که، در چندین مورد سبب شکستگی استخوان کودکان مهاجر گردیده است.
یک پناه جوی شانزده ساله از اریتریا می گوید، هنگامی که تلاش می کرد تا سوار یک موتر باربری که به سوی بریتانیا در حرکت بود شود، از سوی پولیس فرانسه به شکل بدی مورد لت و کوب قرار گرفت.
او گفته است: ” وقتی که خواستم سوار لاری شوم، پولیس مرا یافت و شروع به مشت زدن به صورتم کرد. پس از آن، هیچ کسی به من توجه نکرد.”
یک پناه جوی هفده ساله دیگر از سودان جنوبی اینچنین خاطره خود را به یاد می آورد: ” پولیس با استفاده از چوب مرا به حدی زد که دستانم زخمی شد و دندان پیش رویم شکست. آنها همچنان به چشمانم گاز اشک آور پاش کردند.”
نقل قول یک مهاجر سی و پنج ساله نیز در این گزارش ذکر شده است که، هنگامی که میخواست به محل توزیع غذا برود از سوی پولیس فرانسه به شکل بدی مورد لت و کوب قرار گرفت و استخوانش شکست.
در مجموع 233 مهاجر مشمول ۹۴ کودکانی که بیشتر از 12 سال دارند عمر در این سروی مصاحبه شده اند و تجارب مختلف خود را در مورد لت و کوب از سوی پولیس فرانسه، شریک ساخته اند.

یک دختر هفده ساله از اریتریایی گفته است که، پولیس فرانسه او را به یک موقعیت دور دست برده و آنجا رهایش کرد. او نمیدانست که کجاست و مجبور گردید سه ساعت را با پای پیاده در شب طی کند تا به کالیس باز گردد.
در همین حال، مهاجران از محرومیت برای دسترسی به مواد غذایی، آب آشامیدنی و فاضلاب شکایت کرده اند.
مادی هاریس که این تحقیق را به پیش برده باورمند است که، پولیس فرانسه به گونه مداوم رفتار خشنی با مهاجران داشته است.
او به روزنامه ایندپندنت گفته است: ” افسران به ویژه پولیس ضد شورش همواره مهاجران آسیب پذیر مشمول کودکان بی سرپرست را آماج قرار داده اند و به گونه تکراری آنها را لت و کوب کرده و به روی آنان گاز اشک آور پاش می کنند و همچنان اموال آنان مانند بیگ خواب، کمپل، تیلفون و بوت هایشان را ضبط می نمایند.”
مقام های محلی در کالیس در مورد این ادعاها چیزی نگفته اند؛ به جای آن، یک اعلامیه قبلی را که در آن به مسوولین پولیس در این منطقه یادآوری شده بود که به افسران زیر دست خود در مورد قوانین تذکر دهند، دوباره نشر کرده اند.