آلمان 500,000 مهاجر را در سال 2017 اخراج می کند

TMP – 20/04/2017

در حالی که آلمان با هجوم پناه ‌جویان مقابله می کند، انگلا مرکل نخست وزیر این کشور تصمیم گرفته است تا نیم میلیون مهاجر را تا پایان سال روان میلادی اخراج کند.

با این حال، آلمان تنها در 18 ماه گذشته میزبان بیش از یک میلیون مهاجر بوده است و پیشبینی می شود که این کشور شمار بیشتر پناه‌جویان را اخراج کند.

پیتر آلتمایر رییس دفتر نخست وزیر آلمان اخیراً به روزنامه بیلد گفته است: “ما در سال گذشته، 80,000 مهاجری که درخواست هایشان رد گردید را اخراج کردیم که یک ریکارد محسوب می گردد. این شمار افزایش خواهد یافت. در سال 2016، حدود 700,000 درخواست پناهنده‌گی صورت گرفت که 300,000 آن رد شد. ما این افراد را به سرعت به خانه هایشان میفرستیم و اگر این کار را نکنیم، اعتبار ما به حیث یک دولت لطمه میخورد.”

پس از واکنش شدید جامعه آلمان به سیاست های مهاجرتی حکومت که با تظاهرات خشونتبار همراه بود و سبب محبوبیت سیاسیون راستگرا شد، بانو مرکل مرزهای این کشور را مسدود کرد؛ اما با آنهم شمار زیادی از پناه‌جویان به این کشور میروند.

یک سروی توسط نهاد McKinsey نشان میدهد که آلمان باید روند اخراج مهاجران رد شده را آسان سازد. سروی کننده‌گان گفته اند که مدیریت روند اخراج و هماهنگی با ایالت های فدرال ضروری است. به گفته آنان، یک شبکه از مراکز اخراج پناه‌جویان در آلمان تهیه شده است تا در صورت نیاز از آنان استفاده صورت گیرد. آنان همچنان به حکومت آلمان توصیه کرده اند تا کمک های تشویقی گزاف را به مهاجران بپردازد.

سرانجام، این سروی خاطرنشان ساخته است که، حکومت آلمان باید با آن شمار پناه جویانی که درخواست هایشان رد گردیده اما به دلایلی همچون بیماری و یا نبود پاسپورت در این کشور به سر میبرند، برخورد جدی کند.