پارلمان المان قوانین سختگیرانه مهاجرت را تصویب کرد

یک سلسله قوانین در مورد مهاجرت اخیراً توسط پارلمان در کشور المان به تصویب رسید.

بر اساس مواد این قانون، طی مراحل پروسه مهاجرت سرعت می یابد، همچنان این قانون مسله اخراج آنعده مهاجرین را که دلایل مفنع و مناسب برای پذیرش منحیث مهاجر ندارند، سهل و آسان می سازد.

این همچنان ایجاد مراکز ویژه پذیرایی را در سراسر کشور پیشبینی میکند که درخواست های پناهندگی از جانب گروه های مشخص پناهنده ها در طی سه هفته طی مراحل میکنند. همچنان این مراکز مشمول پرداختن به امور ان عده پناهنده هایی میگردد که از کشور هایی نسبتاً امن مهاجر شده اند و در طی مراحل قانونی پناهندگی شان از همکاری با مقامات ابا ورزیده اند.

متقاضیان مهاجرت، کسانی که مصونیت محدود بر اساس قانون کشور المان دارند، آنهایی که دوسیه های شان به شکل خصوصی محاکمه نه شده و باید دو سال انتظار بکشند، تا در المان با فامیل های خود یکجا شوند که این امر افراد خورد سال را که میخواهد با والدین شان یکجا شده نیز شامل می شود.

این موضوع با اعتراضات شدید حزب مخالف در جریان مباحثات مواجه گردیده است.

طی دو سال اخیر المان خواهان  پذیرش دو میلیون مهاجر شده است و چشم به راه تعداد بیشتر دیگر نیز در سالهای بعدی می باشد. حکومت پروسه اخراج آن مهاجرینی را آغاز کرده است که دعوی مهاجرت شان پذیرفته نه شده است