در مسیره راه – قسمت اول

امید جوانی است که در افغانستان زنده گی مینماید. والدین موصوف تصمیم میگیرند که اگر او در اروپا زنده گی نماید برایش خوب خواهد بود. آ...
بیشتر بخوانید

در مسیره راه – قسمت دوم

در این ویدیو شما تماشا خواهید نمود که امید آرام آرام به این فکر میافتد که این سفر چقدر دشوار خواهد بود. موصوف سرحد نخست را عبور می...
بیشتر بخوانید

در مسیره راه – قسمت چهارم

در این ویدیو شما تماشا خواهید نمود که امید باید از کوه های مملو از برف عبور نماید. اما موصوف در میان برف ها گیر میماند و بلافاصله ...
بیشتر بخوانید

در مسیره راه – قسمت چهارم

ر این ویدیو شما تماشا خواهید نمود که امید باید از کوه های مملو از برف عبور نماید. اما موصوف در میان برف ها گیر میماند و بلافاصله ا...
بیشتر بخوانید

در مسیره راه – قسمت پنجم

در این قسمت شما تماشا خواهید نمود که امید مجبور است تا یک دوست همسفر دیگر خود را نیز در جریان سفر در بحیره (آیگین) پشت سر بگذارد. ...
بیشتر بخوانید

در مسیره راه – قسمت ششم

امید که شدیدآ خسته و مریض است، به یک کمپ میرسد. اما موصوف در آنجا سرسختانه تلاش میکند تا به کمکی که نیاز دارد، دست یابد. او با مهم...
بیشتر بخوانید