گروه حقوق بشری می گوید که، مهاجران در زون های ترانزیتی مرزی در هنگری از غذا محروم می شوند

یک گروه حقوق بشری در هنگری، دولت آن کشور را متهم به محروم کردن سیستماتیک مهاجران در زون های ترانزیتی، از غذا می کند. کمیته هیلسنکی...
بیشتر بخوانید

هنگری کارزار افزایش میزان تولد و قطع مهاجرت را آغاز کرده است

در حالی که، بیشتر کشورهای اروپایی برای برآورده کردن بازار کار که به سبب کاهش نرخ تولدات رونما شده، به مهاجران با مهارت رو آورده ان...
بیشتر بخوانید

هنگری درصدد ایجاد ایتلاف ضد مهاجرتی با ایتالیا و پولند در اتحادیه اروپا است.

ویکتور اوربان نخست وزیر هنگری ابراز امیدواری کرده است که ایتلافی را در راستای تضعیف فرانسه و آلمان در داخل اتحادیه اروپا ایجاد کند...
بیشتر بخوانید

هنگری کمک به مهاجران را عمل مجرمانه می پندارد

حکومت هنگری قرار است قانون تازه یی را تصویب کند که به موجب آن، تهیه کمک های بشردوستانه به مهاجران در آن کشور، عمل مجرمانه شناخته ش...
بیشتر بخوانید