گروه حقوق بشری می گوید که، مهاجران در زون های ترانزیتی مرزی در هنگری از غذا محروم می شوند

یک گروه حقوق بشری در هنگری، دولت آن کشور را متهم به محروم کردن سیستماتیک مهاجران در زون های ترانزیتی، از غذا می کند.

کمیته هیلسنکی می گوید که، مهاجران بزرگسالی که درخواست های شان رد می شوند، به هدف مجبور کردن آنان به ترک آن کشور، از غذا محروم می شوند. این کمیته گفته است که، این پالیسی ” نقض بی پیشینه حقوق بشر در قرن 21 در اروپا است.”

مارتا پردوی، معاون کمیته هیلسنکی گفته است: ” هدف این است که اگر شما مردم را گرسنه نگهدارید، پس آنان را مجبور به برگشت به صربستان می کنید. این گروه اضافه کرده است که، این اقدام بر اساس قانون حقوق بشر بین المللی با “رفتار غیر انسانی و یا حتی شکنجه” برابر می شود.

در سال 2019، این کمیته هشت قضیه مشمول 13 تن را در دادگاه حقوق بشر اروپا ثبت کرده است. کمیته گفته است که، برخی مهاجران تا 5 روز مواد غذایی دریافت نکردند که بعد از آن، دادگاه دخالت کرد ه و به هنگری دستور تهیه غذا را داد.

هم اکنون، هنگری تنها درخواست های پناهندگی را از کسانی می پذیرد که وارد مناطق ترانزیتی در مرزهای آن کشور شده باشند. پناه جویی که از یک کشور امن وارد شود، به گونه خودکار واجد شرایط نیست. بسیاری از پناه جویانی که از صربستان وارد هنگری می شوند، واجد شرایط دانسته نمی شوند، چون که صربستان امن است. سال گذشته، هنگری 349 درخواست را که از مناطق امن مرزی دریافت کرده بود، قبول کرد. بسیاری از آنان افغانستان، عراق و سوریه بودند.

دولت هنگری اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده و می گوید که، هر چیز ضروری را “برای مردمی که حق حقوقی برای ماندن در مناطق امن” را دارند تهیه کرده است. به هر حال، دولت پذیرفته است که مهاجران رد شده غذا دریافت نکرده اند. زولتان کواچ سخنگوی نخست وزیر هنگری گفته است که، پناه جویان رد باید مناطق امن را به مقصد صربستان ترک کنند.  او افزود: ” غذای مجانی برای کسی داده نمی شود.”

پس از سال 2015 که شمار زیادی از مهاجران که از درگیری و فقر فرار می کردند به اروپا رفتند، دولت هنگری در قبال مهاجران سخت رفتار می کند. هنگری منتقد کشورهای اروپایی بود که مهاجران را قبول می کردند  و مهاجران تهدید تروریستی می دانست. برای ممانعت از ورود مهاجران، نخست وزیر اوربان دستور حصار کشی مرز با صربستان را داد. بر سازمان های غیر دولتی که از مهاجران حمایت می کنند، مالیه گزاف گذاشت و قانون مناقشه آمیزی را برای جرمی دانستن کمک به مهاجران اجرایی کرد.

حزب فیدز به رهبری نخست وزیر اوربان هم اکنون در حال کمپاین پیام های ضد مهاجراتی در انتخابات پارلمانی اروپا که قرار است در ماه می برگزار شود، می باشد.

TMP – 07/05/2019

Photo credit: Budapest. Zoltan Galantai / Shutterstock 

یک بیل بورد ضد مهاجرت که از طرف حکومت هنگری نصب گردیده،