سه سال پس از توافق ترکیه با اتحادیه اروپا در باره مهاجران، هنوز هم هزاران مهاجر در یونان گیر مانده اند.

سه سال پیش، اتحادیه اروپا و ترکیه توافقنامه یی را امضا کردند تا مانع از ورود غیرقانونی مهاجران از ترکیه به یونان شود. این کار به هدف جلوگیری از به خطر افتادن جان مهاجران در مسیر خطرناک انجام شد و منابعی نیز در اختیار ترکیه قرار گرفت تا با مردم نیازمند همکاری کند.

بربنیاد این توافقنامه، تمام مهاجران غیرقانونی که از ترکیه وارد یونان می شوند، دوباره به ترکیه برگشت داده می شوند. در بدل هر مهاجر سوری برگشت داده شده، یک مهاجر سوری دیگر بر اساس معیار آسیب پذیری سازمان ملل متحد در اروپا جاگزین می شود. با این حال، مهاجران تا ثبت کامل درخواست پناهندگی، برگشت داده نمی شوند. در نتیجه، بیش از 12 هزار بزرگسال و کودک در یونان گیر مانده اند و منتظر نوبت خود استند.

به گفته دیمتریس ویتزاس وزیر مهاجرت، یونان تنها ظرفیت پروسس 20 هزار درخواست پناهندگی در سال را دارد. به هر حال، این کشور در سال 2018 67 هزار درخواست پناهندگی دریافت کرد. با پایان امسال، انتظار می رود که جمعیت مهاجران غیرقانونی و بی اسناد به بیش از 90 هزار تن برسد. یونان می گوید که این امر بر آن کشور سنگینی غیرقابل تحمل به بار آورده است.

شمار زیادی از این مهاجران و پناهجویان در شرایط نامطمین در کمپ ها واقع در جزایر آن کشور زندگی می کنند و کمترین دسترسی به خدمات ضروری را دارند. نهاد خیریه Medecins Sans Frontieres می گوید که، رهبران اروپایی باید بیدرنگ کودکان و دیگر مردم آسیب پذیر را از این کمپ های مزدحم، نامطمین و کثیف در جزایر یونان بیرون کند.

امانویل گوه رییس این نهاد در یونان می گوید: ” یونان برای زنان، مردان و کودکانی که اتحادیه اروپا در حفاظت آنان ناکام بوده است، تبدیل به یک میدان زباله شده است. چیزی که در یک زمان پناهندگی اضطراری یاد می شد سبب رنج کشیدن غیرقابل بخشش مردم در جزایر و سرزمین اصلی یونان شده است.”

دولت یونان به دلیل اسفناک بودن شرایط زندگی مهاجران در جزایر آن کشور مانند لیسبوس، سال گذشته روند انتقال مهاجران در سرزمین اصلی را آغاز کرد. با این حال، حتی در سرزمین اصلی نیز، هزاران مهاجر در کمپ های موقتی در جاده ها زندگی می کنند. MSF گفته است که، بسیاری از مهاجران بیماری روانی مانند اضطراب و قهر پیدا کرده اند.

گوه افزوده است: ” چطور می توانیم یک زن را که از تجاوز جنسی جنسی آسیب روانی دیده است و در جاده زندگی می کند، کمک کنیم؟ این زن نه تنها در زیر سایه ترس از تجاوز دیگر زندگی می کند بلکه تجویز دارویی که منجر به خواب آلود شدن او شود، برایش بیشتر خطرناک است. بدون مکان بود و باش امن، تداوی وجود ندارد و هنوز هم کمبود محل بود و باش مطمین در سراسر یونان ادامه دارد.

TMP – 22/03/2019

Caption: میشل بروسنی. مهاجران و پناهجویان عمدتاً از سوریه، افغانستان و عراق در یک کمپ در یونان.