برگشت کنندگان افغان با افسردگی و انزوا در افغانستان مواجه می شوند

مرکز مختلط مهاجرتی شورای مهاجران دنمارک می گوید که، برگشت کنندگان اجباری در افغانستان با افسردگی رو به رو می شوند و آرزوی مهاجرت دوباره می کنند.

این مرکز در گزارش تازه خود زیر نام ” آرزوهای محال: درک رویاهای برگشت کنندگان افغان” آورده است که، فشارهای روانی عرصه را برای ادغام مجدد و آغاز زندگی تازه برای برگشت کننده گان در افغانستان مشکل ساخته است. این گزارش بربنیاد مصاحبه های عمیق با 56 مهاجر پیشین که از ایران، پاکستان و اروپا برگشت کرده اند، تهیه شده است.  

برام فروس رییس مرکز مختلط مهاجرت گفته است: ” تحقیق ما نشان می دهد، کسانی که به اجبار و یا فشار برگشت کرده باشند، اغلباً نسبت به ساختن آینده خود در افغانستان بی میل استند و بیشتر مشتاق مهاجرت دوباره می باشند.”

بر این برگشت کنندگان، یافتن کار و امنیت مالی اولویت نخست بوده و مهاجرت دوباره پلان ب آنان می باشد. بربنیاد این تحقیق، بسیاری ها مهاجرت دوباره تنها گزینه خود می دانند.

فروس گفت: ” برگشت اجباری برای آنان به معنی برگشت به همان شرایطی است که آنان را مجاب به مهاجرت کرد، به گونه مثال: شکنجه و یا دلایل اقتصادی. برعکس، برگشت کننده گان داطلبانه  تغییرات را ارزیابی کرده و بیشتر مشتاق ساختن یک آینده تازه برای خود در افغانستان استند.”

از سال 2016 به این سو، 2.4 میلیون افغان به کشور برگشته اند. بعضی از آنها داوطلبانه برگشته اند در حالی که برگشت دیگران اجباری بوده است. بعضی از آنها در جریان مهاجرت و راه برگشت متحمل آسیب شده اند و این گزارش می گوید که، صحتمندی روانی مهاجران برگشت کرده به افغانستان با توانایی و اراده آنان برای ادغام مجدد متصل است.

فروس گفت: ” در زمانی که پالیسی بین المللی ممانعت از مهاجرت حاکم است و یک شمار زیادی از مهاجران افغان به گونه داوطلبانه و یا اجباری بر می گردند، این گزارش برای درک ما از شرایط و تسهیل برگشت امن مطمین که سبب بی جا شدن دوباره آنان نگردد، مهم است.  

TMP – 24/03/2019

Photo: Alexandros Michailidis / Shutterstock. Refugees and migrants in Greece.

الکساندرو میکلیدیس. پناه جویان و مهاجران در یونان

مهاجرت؟ با مشاوران ما تماس بگیرید

دنیا در حرکت است

جهان در حرکت است- هم اکنون میلیون ها تن در حال مهاجرت هستند و بیشتر آنان با واقعیت های خشنِ ناشی از مهاجرت در قرن بیست و یکم مواجه می گردند.

خالیگاه معلوماتی در باره مهاجرت توسط برنامه ها مشمول منابع، دولت های مقصد و ترانزیت و همچنان قاچاقچیان، رسانه ها، محیط علمی و شبکه های خودی مهاجران پُر می گردد.

ما با تفسیر این شبکه از معلومات مغلق، حقایق را آشکار کرده و آن را برای فهم و دسترسی مهاجران آسانتر می سازیم.

بیشتر بخوانید