بیشتر از نیمی از مهاجران در آلمان، در امتحان دولتی ناکام می شوند

شمار مهاجرانی که در امتحان زبان و ادغام در جامعه آلمان ناکام می شوند رو به افزایش است. به گزارش رسانه های آلمانی، تقریباً نیمی از مهاجران در این امتحان ناکام می شوند.

روزنامه نیو اوسانبروکر زیتونگ به نقل از مقام های دولتی گزار کشده است که، نزدیک به 202000 مهاجرا در سال 2018 در کورس آموزشی اشتراک کردند که 93 هزار تن آنان ناکام شدند. به این ترتیب، درصدی ناکامی از 40 درصد در سال 2017 به 45 درصد رسیده است.  

به گزارش روزنامه دای ولت که در بیست و دوم مارچ 2019 نشر شد، 40000 مهاجری که در سال 2018 در امتحان اشتراک کردند، از سوریه، افغانستان، عراق، رومانیا، ترکیه و بلغاریا بودند. این کورس اساسات زبان آلمانی را می آموزاند و به امتحانی زیر عنوان “زندگی در آلمان”، مهاجران را آماده می کند.

بعد از تکمیل کورس زبان و ادغام، از اشتراک کنندگان توقع می رود که توانایی فهم محاوره کُند، ارتباط با جملات ساد و فهم متون هر روزه را داشته باشند. شهروندان غیر آلمانی که قصد زندگی دایمی در آلمان را دارند نیز باید از فرهنگ، تاریخ، سیستم حقوقی و ارزش های آلمان فهم داشته باشند. به هر حال، با وجود صنف های اضافی، یکی از چهار اشتراک کننده ناکام شده است. در زمان آغاز صنف ها، نزدیک به 45 هزار اشتراک کننده بی سواد بودند.

این گزارش افزوده است که، رهنمودهای مشخصی برای ارزیابی “حاضری قاعده مند” کورس فرستاده شده است و دریافته که استادان خود می دیدند که آیا اشتراک کننده یی برای کامیابی اشتراک کرده است.

کسانی که هر دو امتحان را موفقانه سپری کردند “تصدیق کورس ادغام” را دریافت کردند.

دفتر فدرال آلمان برای مهاجران و پناه جویان نسبت به پایین بودن کیفیت کورس ها انتقاد شده است. پس از آن، این اداره تحقیق را آغاز کرده و 90 درصد تدارک کنندگان کورس در سال 2018 را تفتیش کرده است.

در نتیجه این تحقیق، اداره مهاجرت آلمان جواز 16 تدارک کننده کورس ها را لغو یا تمدید نکرده است.

TMP -29/03/2019

Photo Credit: Gallofilm/Shutterstock. The Federal Office for Migration and Refugees (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) in Berlin

اداره فدرال آلمان برای مهاجران و پناه جویا در برلین