ሊብያ፥ ምድጓን ስደተኛታት ከም ምንጪ ገንዘባዊ ኣታዊ ጥልያን ነቲ ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ተታሒዞም ናብ ሊብያ ኽምለሱ ዘኽእል ውዕል ኣሐዲሳቶ ካብ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ጉዕዞ መሬት ዝሞቱ ኣፍሪቃያን ስደተኛታት ይበዝሑ ዶባት ድሕሪ ምዕጻው’ውን ኤርትራውያን ገና ናብ ኢትዮጵያ ይሰግሩ ኣለው ኢትዮጵያ ፥ ማዕረ ዕድላት ንስደተኛታትን ደቂ ሃገርን

ኣብ ፈረንሳ ወይ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ንምጥርናፍ ስድራቤት ከመልክት እኽእል’ዶ፧

ንዓበይቲን ስድራቤታትን

ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዱብሊን ፡ ጉዳይ ምጥርናፍ ስድራቤት ዝተፈላለየ ቅጥዕታትን ክውንነታትን ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ዝረአ።

ሓደ ካብ ኣባል ስድራኻ ኣብ ሓንቲ ሕጊ ዱብሊን እትኽተል ሃገር ዝተመዝገበ ምስ ዝኸዉን፡ ሕቶ ዑቕባኻ ኣብ’ታ ሃገር ክረኣየልካ ጠለብ ከተቕርብ ዝከኣል’ዩ። እቲ ጠለብካ ተቐባልነት እንተረኺቡ ድማ ናብ’ቲ ኣባል ወይ ኣባላት ስድራቤትካ ተጠርኒፍካ ጉዳይ ዑቕባኻ ትከታተል ማለት’ዩ። ንኣብነት ኣብ ፈረንሳ ኣቲኻ ሕቶ ዑቕባ ዘቕረብካ እንተኾንካ፡ እሞ ድማ ኣብ ብሪጣንያ ናብ ዝርከቡ ኣባላት ስድራቤትካ ኽትጽንበር እንተደሊኻ፡ መንግስቲ ፈረንሳ ጉዳይ ዑቕባኻ ኣብ ብሪጣንያ ንኽርአ ንመንግስቲ ብሪጣንያ ፍቓድ ክሓተልካ ይኽእል።

ካብ ኣባላት ስድራኻ፡ ወይ ደቅኻ፡ ከምኡ’ውን መጻምድትኻ ኣብ ብሪጣንያ ሕቶ ዑቕባ ኣቕሪቡ መልሲ ዝጽበ ፡ ወይ ድማ መሰል ምሉእ ስደተኛን ኣህጉራዊ ውሕስነትን ዝወነነ ምስ ዝኸውን ፡ መንግስቲ ብሪጣንያ ምስ ስድራኻ ኽትጽንበር ዘቕረብካዮ ጠለብ ኣጽኒዑ ምላሽ ክህብ ሓላፍነት ኣለዎ።

ብዘይካ’ዚ፡ ብሪጣንያ ንፍሉይ ጉዳይ ዘለዎም ኣባላት ስድራቤት ብባይታ ሰብኣውነት ከተጠራንፍ ሓላፍነት ኽትስከም ትክእል።

ንመሰነይታ ዘይብሎም ቆልዑ ስደተኛታት

ሓደ ዘሰንዩ ዘይብሉ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛ ኣብ’ታ ኣቲዩዋ ዘሎ ሃገር ሕቶ ዑቕባ ምስ ዘቕርብ ጥራይ እዩ መሰል ምጥርናፍ ስድራቤት ዝግብኦን ኽጠልብ ዝኽእልን። ኣብ ፈረንሳ ዝርከቡ ኣላዪ ዘይብሎም ቆልዑ ስደተኛታት ነቲ ኣገልግሎት ክጠልቡን ክረኽቡን ንኽኽእሉ ወግዓዊ ናይ ዑቕባ ሕቶ ዘቕረቡ ክኾኑ ኣገዳሲ እዩ።

ኣላይ ዘይብሎም ቆልዑ ስደተኛታት ኣብ ፈረንሳ ጠለብ ዑቕባ ከቕርቡ ኸለዉ ፡ ብዛዕባ ኣብ ዝኾነት ኤውሮጳዊ ሃገር ዘለዉ ኣባላት ስድራኦም ንሰብ መዚ ፈረንሳ ክሕብሩ ይግባእ። ድሕሪ’ዚ ሰብ-መዚ ፈረንሳ ጉዳይ ዑቕባኻ ኣብ’ታ ስድራይ ይረከቡላ’ዮም ዝበልካያ ኤውሮጳዊት ሃገር ክረአ ንመንግስቲ እታ ሃገር ኽጠልቡልካ ይኽእሉ። ኣብ’ዚ ግና ብዛዕባ ዝምድናን ኣድራሻን ስድራኻ ብቚዕ መረጋገጺ ክህልወካ ኣገዳሲ እዩ።

እቲ ቆልዓ ስደተኛ ናብ ብሪጣንያ ኽግዕዝ እንተኾይኑ፡ ኣብ ብሪጣንያ ወላዲ፡ ዘመድ፡ ዓበይቲ ኣሕዋት፡ እኹላት ኣኮን ሓወቦን፡ እኹላት ኣሞ ሓትነን፡ ወይ’ውን ካልኦት ሕጋውያን ተወሓስቲ ክህልዎ ኣለዎ። እቶ ኣባላት ስድራ – ሓተቲ ዑቕባ፡ ናይ ዑቕባ ሕቶኦም ዝተዋሕሰሎም፡ ወይ ድማ ቀወምቲ ነበርቲ ኮይኖም ነቲ ቆልዓ ብሓላፍነት ከናብርዎ ከምዝኾኑ ከረጋግጹ ኣለዎም።

መሰነይታ ዘይብሉ ቘልዓ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ምስ ዘለዉ ቤተሰብ ንኽጥርነፍ እቶም ኣብኡ ዝርከቡ ኣባል ስድራቤት ወይ ቤተሰብ ብሕጋዊ ኣገባብ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝቕመጡ ክዀኑ ኣለዎም፤ እዚ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዑቕባ ሓቲቶም ንዘለዉ ቤተሰብ ውን ይምልከት። ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዑቕባ ኽወሃቡ ዝሓተቱ ከም ኣሞ ወይ ሓብትኖ፡ ኣኮ ወይ ሓወቦ ወይ ድማ ኣቦሓጎ ወይ እነሓጎ ዝኣመሰሉ ኣዝማድ ምስዝዀኑ ነቲ ቘልዓ ኽኣልይዎ ኸምዝኽእሉ ከርእዩ ኣለዎም።

 

ኣካፍሉ

ክልተ ፈረንሳውያን ንስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ብምሕጋዝ ተኸሲሶም ተኣሲሮም

ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝሓገዙ ክልተ ፈረንሳውያን ንማእሰርቲ ተፈሪዶም። እቲ ቐዳማይ ዋና...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣማኢት ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ መዕርፎ ነፈርቲ ፓሪስ ኣዲሞም

ኣማኢት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ መዕርፎ ርእሰኸተማ ፈረንሳ ተኣኪቦም ኣንጻር ምጥራዝ ካልኦት ዘይሕጋውያን...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝፍትኑ ዝነበሩ ትሽዓተ ስደተኛታት ዓጊቱ

ብሰንበት 19 ግንቦት ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ንሓንቲ ትሽዓተ ስደተኛታት ሒዛ መትረብ እንግሊዝ ክትሰግር ትጕዓዝ ዝነበረት...
ዝያዳ ንምንባብ