ውሑስን ሕጋውን ኣማራጺታት

ብዙሓት ሰባት ዘይሕጋዊ ስደት እቲ እንኮ ኣማራጺ ስለዝመስሎም ይስዕብዎ። እንተዀነ ቕድሚ ዋሕስ ዘይብሉ ዘይስሩዕ ሓደገኛ ጉዕዞ ምጅማርካ ነቲ ኸም ሕቶ ዑቕባ ምቕራብ፡ ምስ ስድራቤት ምጥርናፍን ብፍቓድ ምምላስን ዝኣመሰለ ኣማራጺታትካ ሕሰበሉ።

 

ኣብ ሃገርካ ኻብ ዝወረደካ ቐጥታዊ ግፍዒ ተምልጥ እንተሃሊኻ ኣህጉራዊ ዑቕባ ኽትረክብ ይግብኣካ እዩ። ዑቕባ ንኽትወሃብ ዘለካ ተኽእሎ ንምዕባይ ነቶም ኣብ ኤውሮጳ ብደረጃ ዞባን ሃገርን ዝዓዩ ሕግታት ዝተሓንጸጹ ኣገባባት ምሕታት ዑቕባ ኽትክተል ይግባእ።

ሓደ ኻብቶም ኣብ ፈረንሳ ንዝርከቡ ስደተኛታት ዝጸልዉ ሕግታት ሕጋገ ዳብሊን እዩ። እዚ ሕጊ እዚ ስደተኛታት ሓላፍነት ናይታ ፈለማ ዝረገጽዋ ኤውሮጳዊት ሃገር ምዃኖም ዝውስን እዩ። ፈረንሳ ቕድሚ ምብጻሕካ ብኻልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዝሓለፍካ እንተዄንካ ናብታ ፈለማ ዝኣተኻያ ኤውሮጳዊት ሃገር ክትምለስ ተኽእሎ ኣሎ።

ኣብታ ቐዳመይቲ ዝረገጽካያ ኤውሮጳዊት ሃገር ምስ በጻሕካ ወይ ድማ ኣብቲ ናብ ሃገርካ ምምላስ ግፍዒ ኸስዕበልካ ኸምዝኽእል ዝፈለጥካሉ መዓልቲ ዑቕባ ኽትሓትት ኣገዳሲ እዩ።

ኣብ ፈረንሳን እንግሊዝን ኣብ እዋን ምሕታት ዑቕባ ሕጋዊ ወኪልን ተርጓምን ክምደቡልካ ኽትሓትት ትኽእል ኢኻ። መብዛሕትኡ ግዜ ኽትሰርሕ ዘይከኣል እኳ እንተዀነ፡ ንመንበርን ንኣገልግሎት ትምህርትን ዝኸውን ውሱን ገንዘባውን ግብራውን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ትኸውን።

ሓንቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ዑቕባ እንተሂባትካ ንዝተወሰነ ግዜ ኣብታ ሃገር ክትነብርን ክትሰርሕን ትኽእል ድሕሪኡ ድማ ቀዋሚ ነባሪ ኽትከውን ከተመልክት ትኽእል።

እቶም ቀንዲ ኣብ ፈረንሳ ዑቕባ ንምሕታት ከተመልክት ክትስዕቦም ዘለካ ኣገባባት፦

 • ፈለማ ናብቲ ዑቕባ ዝሓቱ ሰባት ፈለማ ዝምዝገቡሉ ኣፈናዊ መቐበሊ ስደተኛታት (SPADA)መመልከቲኻ ተመዝግብ። ኣብ ኢል-ደ-ፍራንስ እንተለኻ ኣቐዲምካ ብተሌፎን ቈጸራ ንምሓዝ ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ኣብ ዘሎ መዓልታት ኣብ መንጎ ሰዓት 10 ንግሆን 3:30 ድሕሪ ቐትርን ናብ 01 42 500 900 ደውል።
 • ድሕርዚ ነቲ ጉዳይ ኣጻርዩ ናብ ዝስንድ ስሉጥ ቤትጽሕፈት ኣውራጃ (GUDA)ንርክብ ተጸዊዕካ ብወግዒ መመልከቲ ሕቶ ዑቕባ ኸተመዝግብ ኢኻ።
 • ድሕሪ እቲ ርክብ፡ ካብ ቤትጽሕፈት ጉዳያት ምእታውን ውህደትን ስደተኛታት ፈረንሳ (OFII)ምስ ዝመጸ ኣማኻሪ ተራኺብካ ኣብ እዋን ምሕታት ዑቕባ ብዛዕባ ክትረኽቦ እትኽእል ደገፍ ክትዛራረቡ ኢኹም።
 • ካብቲ ኣብ GUDA ርክብ ዝገበርካሉ ዕለት ናብ ቤትጽሕፈት ምዕቋብ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን (OFPRA)ቀሪብካ መመልከቲኻ ኣብ ስኑድ መስርዕ ከተእቱ 21 መዓልታት ኣለካ።
 • ኣድራሻታት ኩሉ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ጨናፍር SPADA ኣብዚ ክትረኽቦ ትኽእል።

እቶም ቀንዲ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዑቕባ ንምሕታት ከተመልክት ክትስዕቦም ዘለካ ኣገባባት፦

 • ኣብ ዶብ እንግሊዝ ኣብ እትበጽሓሉ ምስ ኣባል ምቕባል ስደተኛታት እንግሊዝ መመመዪ ርክብ ክካየደልካ ትሓትት። ወይ ድማ ኩነታትካ ተቐይሩ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዑቕባ ኽትሓትት ብቑዕ ምስእትኸውን ብተሌፎን ቈጸራ ንምሓዝ ኣብ ሰዓታት ስራሕ (ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ፡ ካብ 9 ንግሆ ክሳዕ 4፡45 ድሕሪ ቐትሪ፤ ዓርቢ፡ ካብ 9 ንግሆ ክሳዕ 4፡30 ድሕሪ ቐትሪ) ናብ 020 8196 4524 ደውል።
 • ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ኣብቲ ናይ ምምማይ ቈጸራ ተመዝግቦ።
 • ድሕርዚ ጉዳይካ ንተሓዚ ጉዳይ ተዋሂቡ ዑቕባ ኽትሓትት ከምእተመዝገብካ ዘመልክት ካርድ (ARC) ክወሃበካ እዩ።
 • ብተወሳኺ፡ መሊእካ ኣብቲ ተመልኪቱ ዘሎ መዓልቲ ኽትመልሶ ዘለካ ‘መሕትት መባእታዊ ሓበሬታ’ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።
 • ድሕርዚ ምስ ተሓዝ ጉዳይ ተራኺብካ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ኣረዲኡ ቃልመሕትት ክገብረልካን እዋኑ ምስኣኸለ ድማ ኣብ ጉዳይካ ኽውስንን እዩ።  

ሕጊ ዱብሊን ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣካይዳታትን ኣተሓሕዛን ኣብ ጉዳይ ሓተቲ ዑቕባ ዝሰርዕ ሕጊ እዩ። እቲ ሕጊ ፡ ሓደ ሓታቲ ዑቕባ ስደተኛ ሓላፍነት ናይ’ታ ፈለማ ዝረገጻ ኤውሮጳዊት ሃገር ከምዝኾነ እዩ ዝነግር። እዚ ማለት ሓደ ስደተኛ ካብ’ታ ፈለማ ኣትዩ ዑቕባ ዝሓተተላ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ምስ ዝበጽሕ ሻቡ ናብ’ታ ፈለማ ዑቕባ ዝሓተተላ ሃገር ከምዝምለስ ይግበር። ሕጊ ዱብሊን፡ ሓተቲ ዑቕባ ስደተኛታት ኣብ ዝመረጽዋ ኤውሮጳዊት ሃገር ናይ ዑቕባ ሕቶኦም ክረአ ዘፍቅድ ኣይኮነን። ሓተቲ ዑቕባ ኣብ ዝመረጽዎ ከባቢ ወይ ከተማ ናይ’ታ ዑቕባ ሓቲቶሙላ ዘለዉ ሃገር ክነብሩ’ውን እቲ ሕጊ ኣየፍቅድን። ኦስትራያ፡ ቡልጋርያ፡ ክሮኤሽያ፡ ቆጵሮስ፡ ቸክ-ሪፓብሊክ፡ ዴንማርክ፡ ኢስቶንያ፡ ፊንላንድ፡ ፈረንሳ፡ ጀርመን፡ ግሪኽ፡ ኣይስላንድ፡ ሃንጋሪ፡ ኣየርላንድ፡ ጥልያን፡ ላቲቭያ፡ ልትወንያ፡ ሌችተንስተይን፡ ላግዘንበርግ፡ ማልታ፡ ሆላንድ፡ ኖርወይ፡ ፖላንድ፡ፖርቱጋል፡ ሩሜንያ፡ ስሎቫክያ፡ስሎቨንያ፡ ስጳኛ፡ ሽወደን፡ ስዊዘርላንድን ብሪጣንያን ንሕጊ ዱብሊን ዝስዕባን ዝሰርሓሉን ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት እየን።

ንዓበይቲን ስድራቤታትን

ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዱብሊን ፡ ጉዳይ ምጥርናፍ ስድራቤት ዝተፈላለየ ቅጥዕታትን ክውንነታትን ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ዝረአ።

ሓደ ካብ ኣባል ስድራኻ ኣብ ሓንቲ ሕጊ ዱብሊን እትኽተል ሃገር ዝተመዝገበ ምስ ዝኸዉን፡ ሕቶ ዑቕባኻ ኣብ’ታ ሃገር ክረኣየልካ ጠለብ ከተቕርብ ዝከኣል’ዩ። እቲ ጠለብካ ተቐባልነት እንተረኺቡ ድማ ናብ’ቲ ኣባል ወይ ኣባላት ስድራቤትካ ተጠርኒፍካ ጉዳይ ዑቕባኻ ትከታተል ማለት’ዩ። ንኣብነት ኣብ ፈረንሳ ኣቲኻ ሕቶ ዑቕባ ዘቕረብካ እንተኾንካ፡ እሞ ድማ ኣብ ብሪጣንያ ናብ ዝርከቡ ኣባላት ስድራቤትካ ኽትጽንበር እንተደሊኻ፡ መንግስቲ ፈረንሳ ጉዳይ ዑቕባኻ ኣብ ብሪጣንያ ንኽርአ ንመንግስቲ ብሪጣንያ ፍቓድ ክሓተልካ ይኽእል።

ካብ ኣባላት ስድራኻ፡ ወይ ደቅኻ፡ ከምኡ’ውን መጻምድትኻ ኣብ ብሪጣንያ ሕቶ ዑቕባ ኣቕሪቡ መልሲ ዝጽበ ፡ ወይ ድማ መሰል ምሉእ ስደተኛን ኣህጉራዊ ውሕስነትን ዝወነነ ምስ ዝኸውን ፡ መንግስቲ ብሪጣንያ ምስ ስድራኻ ኽትጽንበር ዘቕረብካዮ ጠለብ ኣጽኒዑ ምላሽ ክህብ ሓላፍነት ኣለዎ።

ብዘይካ’ዚ፡ ብሪጣንያ ንፍሉይ ጉዳይ ዘለዎም ኣባላት ስድራቤት ብባይታ ሰብኣውነት ከተጠራንፍ ሓላፍነት ኽትስከም ትክእል።

ንመሰነይታ ዘይብሎም ቆልዑ ስደተኛታት

ሓደ ዘሰንዩ ዘይብሉ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛ ኣብ’ታ ኣቲዩዋ ዘሎ ሃገር ሕቶ ዑቕባ ምስ ዘቕርብ ጥራይ እዩ መሰል ምጥርናፍ ስድራቤት ዝግብኦን ኽጠልብ ዝኽእልን። ኣብ ፈረንሳ ዝርከቡ ኣላዪ ዘይብሎም ቆልዑ ስደተኛታት ነቲ ኣገልግሎት ክጠልቡን ክረኽቡን ንኽኽእሉ ወግዓዊ ናይ ዑቕባ ሕቶ ዘቕረቡ ክኾኑ ኣገዳሲ እዩ።

ኣላይ ዘይብሎም ቆልዑ ስደተኛታት ኣብ ፈረንሳ ጠለብ ዑቕባ ከቕርቡ ኸለዉ ፡ ብዛዕባ ኣብ ዝኾነት ኤውሮጳዊ ሃገር ዘለዉ ኣባላት ስድራኦም ንሰብ መዚ ፈረንሳ ክሕብሩ ይግባእ። ድሕሪ’ዚ ሰብ-መዚ ፈረንሳ ጉዳይ ዑቕባኻ ኣብ’ታ ስድራይ ይረከቡላ’ዮም ዝበልካያ ኤውሮጳዊት ሃገር ክረአ ንመንግስቲ እታ ሃገር ኽጠልቡልካ ይኽእሉ። ኣብ’ዚ ግና ብዛዕባ ዝምድናን ኣድራሻን ስድራኻ ብቚዕ መረጋገጺ ክህልወካ ኣገዳሲ እዩ።

እቲ ቆልዓ ስደተኛ ናብ ብሪጣንያ ኽግዕዝ እንተኾይኑ፡ ኣብ ብሪጣንያ ወላዲ፡ ዘመድ፡ ዓበይቲ ኣሕዋት፡ እኹላት ኣኮን ሓወቦን፡ እኹላት ኣሞ ሓትነን፡ ወይ’ውን ካልኦት ሕጋውያን ተወሓስቲ ክህልዎ ኣለዎ። እቶ ኣባላት ስድራ – ሓተቲ ዑቕባ፡ ናይ ዑቕባ ሕቶኦም ዝተዋሕሰሎም፡ ወይ ድማ ቀወምቲ ነበርቲ ኮይኖም ነቲ ቆልዓ ብሓላፍነት ከናብርዎ ከምዝኾኑ ከረጋግጹ ኣለዎም።

መሰነይታ ዘይብሉ ቘልዓ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ምስ ዘለዉ ቤተሰብ ንኽጥርነፍ እቶም ኣብኡ ዝርከቡ ኣባል ስድራቤት ወይ ቤተሰብ ብሕጋዊ ኣገባብ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝቕመጡ ክዀኑ ኣለዎም፤ እዚ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዑቕባ ሓቲቶም ንዘለዉ ቤተሰብ ውን ይምልከት። ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዑቕባ ኽወሃቡ ዝሓተቱ ከም ኣሞ ወይ ሓብትኖ፡ ኣኮ ወይ ሓወቦ ወይ ድማ ኣቦሓጎ ወይ እነሓጎ ዝኣመሰሉ ኣዝማድ ምስዝዀኑ ነቲ ቘልዓ ኽኣልይዎ ኸምዝኽእሉ ከርእዩ ኣለዎም።

ገለ ስደተኛታት ናብ ፈረንሳ ንምብጻሕ ብዙሕ ኣካላውን ገንዘባውን ክሳራታት ወሲዶም ኣብኡ ምስበጽሑ ዘሎ ህይወት ከምቲ ዝመሰሎም ከምዘይኰነ ይርእዩ።

ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኹነታት እንተሃሊኻ እሞ ናብ ዓድኻ ኽትምለስ እንተደሊኻ እዚ ዝስዕብ ክግበረልካ ይኽእል ይኸውን፦

 • ናብ ዓድኻ ኽትምለስ ዘኽእል ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፍ – ንኣብነት፡ ዋጋ ትኬት ክኽፈለልካን እቲ ንጉዕዞኻ ዘድሊ ሰነድ ንኽትረክብ ምምሕዳራዊ ደገፍ ክግበረልካን ይኽእል፥
 • ዓድኻ ምስተመለስካ ዳግም ብውሁድ ኣገባብ ክትጣየስ ዘድሊ ሓገዝ – ንኣብነት፡ ንመዕቈቢ ዝኸውን ደገፍ ወይ ድማ ስራሕ ንምርካብ ዘኽእለካ ስልጠና ኽትወስድ ትኽእል።

ኣብ ፈረንሳ እንተለኻ፦

 • ጉዳያት ምእታውን ውህደትን ስደተኛታት ፈረንሳ (OFII)ምስ ዝምድቦ ኣማኻሪ ተራኺብካ ብዛዕባ መደብ ወለንታዊ ምምላስ ዝያዳ ኣፍልጦ ርኸብ።
 • ኣድራሻታት ኩሉ ጨናፍር OFII ኣብዚ ኽትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እንተለኻ፡

 • ደገፍ ወለንታዊ ምምላስ ክግበረልካ ኣብዚ ኣቲኻ ብኢንተርነት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።
 • ብተሌፎን ዝሕሸካ እንተዀይኑ፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ 9 ንግሆ ክሳዕ 5 ድሕሪ ቐትሪ ናብ 0300 004 0202 ደዊልካ ንኣገልግሎት ወለንታዊ ምምላስ ከተዛርቦም ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ፈረንሳ፦

 • ካብ ጉጅለ ሓበሬታን ድጋፍን ስደተኛታት ማለት Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI)ናጻ ሕጋዊ ምኽሪ ንምርካብ፡ ስደተኛታት፡ ሰኑይን ዓርብን ካብ 3 ክሳዕ 6 ድሕሪ ቐትሪ፥ ረቡዕን ዓርብን ድማ ካብ 10 ንግሆ ክሳብ 12 ቐትሪ ናብ 01 43 14 60 66 ክድውሉ ይኽእሉ።
 • ግዳይ ተሻየጥቲ ሰባት እንተዄንካ ናብ ናይ ምውህሃድ ድሕነት ግዳያት መሸጣ ሰባት ብስሉጥ መስመር 0825 009 907 ክትድውል ትኽእል።

ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ፦

 • ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብቲ ዝቐረበ ቤትጽሕፈት ምኽሪ ዜጋታት (Citizens Advice office)ብምቕራብ ምስ ክኢላ ጉዳያት ስደት ስቱር ርከብ ኣካይዶም ኣማራጺታቶም ክዝትዩ ይኽእሉ። ናባኻ ዝቐረበ ቤትጽሕፈት ኣብዚ ርኸብ።
 • ሓባራዊ ሽማግለ ንድሕነት ተሰደድቲ (Joint Council for the Welfare of Immigrants) ዘካይድዎ ናጻን ስቱርን ምኽሪ ዝወሃበሉ መስመር 020 7553 7470 ነፍሲ ወከፍ ሰኑይ፡ ሰሉስን ሓሙስን ካብ 10 ንግሆ ክሳዕ 1 ድሕሪ ቐትሪ ይሰርሕ።
 • ብመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ንስደተኛታት ደገፍ ምኽሪ ዝህብ መስመር 0808 800 0630 ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ካብ 9፡30 ንግሆ ክሳዕ 3 ድሕሪ ቐትሪ ክፉት እዩ።

ግዳይ ተሻየጥቲ ሰባት እንተዄንካ ንዘመናዊ ባርነት ዝምልከት ምኽሪ ናብ ዝህብ መስመር (Modern Slavery Helpline) 08000 121 700 ኣብ ዝዀነ ሰዓታት ቀትሪ ይኹን ለይቲ ኽትድውል ትኽእል።

ኣካፍሉ

ክልተ ፈረንሳውያን ንስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ብምሕጋዝ ተኸሲሶም ተኣሲሮም

ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝሓገዙ ክልተ ፈረንሳውያን ንማእሰርቲ ተፈሪዶም። እቲ ቐዳማይ ዋና...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣማኢት ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ መዕርፎ ነፈርቲ ፓሪስ ኣዲሞም

ኣማኢት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ መዕርፎ ርእሰኸተማ ፈረንሳ ተኣኪቦም ኣንጻር ምጥራዝ ካልኦት ዘይሕጋውያን...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝፍትኑ ዝነበሩ ትሽዓተ ስደተኛታት ዓጊቱ

ብሰንበት 19 ግንቦት ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ንሓንቲ ትሽዓተ ስደተኛታት ሒዛ መትረብ እንግሊዝ ክትሰግር ትጕዓዝ ዝነበረት...
ዝያዳ ንምንባብ