ኣብ ፈረንሳ ዝነብሩ ስደተኛታት

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሰሜን ፈረንሳ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ዄንካ’ዶ ትነብር ኣለኻ፧ ብኻልእ ኣበሃህላ፡ ብዘይ ሕጋዊ ወረቓቕት ወይ ብቝጽጽር ዶብ ከይሓለፍካ ዲኻ ናብ ፈረንሳ ኣቲኻ፧

ኣብ ፈረንሳ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ዄንካ ትነብር እንተሃሊኻ፡ ኣገልግሎት ጥዕናን መንበርን ምርካብ ኣሸጊሩካ ወይ ድማ ስራሕ ስኢንካ ትጋደል ትህሉ። እዚ ዝዀነሉ ኣብ ፈረንሳ ኽትነብር ፍቓድ ስለዘይብልካ እዩ። ኩነታትካ ድማ ኣድህቦ የድልዮ።

`ዘ ማይግራንት ፕሮጀክት ብዛዕባ ሕጋዊ ኣማራጺታትካን ናብ ከም በዓል ዓባይ ብሪጣንያ ዝኣመሰላ ሃገራት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ስደትካ ምቕጻል ከስዕቦ ዝኽእል ክሳራታትን ግዝያዊ ሓበሬታ ክቕርብ ይደሊ።

ዝስዕብ ጉዕዞኻ እንታይ ክኸውን ከምዝግብኦ ኽትውስን ሓገዝ ዘድልየካ እንተዀይኑ ብዛዕባ ስደት ዘማኽሩ ጉጅለ ቐሪብና ሓበሬታን ምኽርን ክንህበካ ድሉዋት ኣለና። ሎሚ ናብ ደውል።

ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ካብ 9፡00 ቅ/ቀ ክሳዕ 5 ድ/ቀ ኣብ ዘሎ ሰዓታት ክትረኽቡና ትኽእሉ።

ካብ ክፍሊት ነጻ ብዝኾነ መስመር ቴሌፎን { 0805080735 } ደውሉልና።

በዚ ቊጽሪ { +33 (0) 686632909 } ብ ዋትሳብ፡ ቫይበር ከምኡ’ውን ቴሌግራም ተዳሃዩና።

እንህበኩም ምኽራዊ ሓገዝ ምስጢራውነቱ ዝተዋሕሰ እዩ።

ሓደጋታት ዘይሕጋዊ ስደት

ኣስገርቲ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብጃልባ፡ ባቡር፡ ንእሽቶ ወይ ናይ ጽዕነት መኪና...
ዝያዳ ንምንባብ

ውሑስን ሕጋውን ኣማራጺታት

ብዙሓት ሰባት ዘይሕጋዊ ስደት እቲ እንኮ ኣማራጺ ስለዝመስሎም ይስዕብዎ።...
ዝያዳ ንምንባብ

ህይወት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ

ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ክትስደድ ትሓስብ ትህሉ። ዓባይ ብሪጣንያ...
ዝያዳ ንምንባብ
ኣካፍሉ