هوای سرد و خشن سبب گیر ماندن هزاران مهاجر در بوسنیا شده است

هزاران مهاجر که در تلاش رسیدن به اروپا استند، به دلیل زمستان سرد و کنترول شدید مرز از سوی کرواسیا، در بوسنیا گیر مانده اند.

بیش از 3 هزار مهاجر مشمول افغان ها در سه کمپ موقت در مناطق بیهاج و ولکا کلادوسه زنده گی می کنند و کارکنان خیریه به آنها غذا و سرپناه فراهم می کنند.در یک کمپ موقت که در ساختمان یک کارخانه قدیمی بنا شده است، 2 هزار مهاجر در داخل خیمه ها و کانتینرها زنده گی می کنند.

پس از مسدود شدن مسیر قدیمی بالکان که از راه هنگری و اسلوانیا می گذشت، بوسنیا به راه اصلی مهاجران غیرقانونی مبدل شده است. هزار مهاجر و پناه جوی آرزومند در تلاش برای رسیدن به اعضای ثروتمند اتحادیه اروپا، کوشش می کنند که وارد کرواسیا شوند. از ماه جنوری 2018 به این سو، 23 هزار پناه جو و مهاجر عمدتاً از پاکستان، افغانستان و ایران وارد بوسنیا شده اند.

حمزه، مهاجر پاکستان به رویترز گفت: ” مشکل بزرگ در اینجا، زمستان است. هنگامی تمام شد، دوباره کوشش می کنم.”

حکومت کرواسیا در همکاری با اداره محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا، در امتداد یک هزار کیلومتر مرز آن کشور، تدابیر استخباراتی وضع کرده اند. مهاجران همچنان به رویترز در باره رفتار سوء پولیس کرواسیا گفته اند، گرچه از سوی آن کشور رد شده است.

اتحادیه اروپا در سال 2018 مبلع 9.2 میلیون یورو را برای مقابله بوسنیا با ورود مهاجران اختصاص داد. با این حال، سوهرت فضلیچ شهردار بیهاچ گفته است که ورود سرسام آور مهاجران باید متوقف شود. اودر یک مصاحبه با یورونیوز در ماه نوامبر 2018 گفته است: ” ورود مهاجران تازه به بیهاچ باید متوقف شود و مهاجرانی که قبلا در اینجا بوده اند باید به جای دیگر منتقل شوند، چون بیهاچ یک شهر کوچک با 50 هزار ساکن است. اگر 5 هزار مهاجر در اینجا باشد، این به معنی 10 درصد نفوس است- و مشکل ساز می باشد.”

او افزوده است: ” کشورهای اروپایی مانند کرواسیا، ایتالیا، اتریش، آلمان باید این مردم را بپذیرند. آنها می خواهند به آلمان، اتریش، ایتالیا، کرواسیا، فرانسه….. بروند. آنها نمی خواهند در بوسنیا باقی بمانند پس این مشکل است.”

TMP – 21/01/2019