سازمان بین‌المللی مهاجرت و اتحادیه اروپا هزاران مهاجر آسیب پذیر در ترکیه را برای برگشت به خانه کمک می کند

مهاجرانی که در ترکیه گیر افتاده‌اند اکنون می توانند از یک برنامه تازه برگشت داوطلبانه مستفید شوند. سازمان بین المللی مهاجرت و اتحادیه اروپا در همکاری با دولت ترکیه به تأریخ شانزدهم اپریل 2019 اعلام کردند که برنامه مساعدت به مهاجرانی که می خواهند به کشورهای اصلی شان برگردند را آغاز می کنند.

این برنامه که به کمک به برگشت داوطلبانه و ادغام مجدد مهاجران غیرقانونی در ترکیه (AVRR) مسمی شده است، تلاش می کند تا 3500 مهاجر که یک-پنجم آنان آسیب پذیر استند را مورد مساعدت و پشتیبانی برای ادغام مجدد قرار دهد.

لدو ویلاوا رییس سازمان بین المللی مهاجرت در ترکیه گفت: ” گزینه های امن برای برگشت و بدون شرم از اخراج، مهم استتند. برنامه AVRR یک گزینه کامل برای مهاجران گیر مانده و یا آسیب پذیر برای برگشت با عزت و امن به خانه های شان است و فرصت ادغام مجدد دوامدار را در جوامع آنها مهیا می سازد.”

سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که، زرغونه بلخی و ریحان، دختر کوچکش دو نفری استند که از این برنامه برگشت داوطلبانه مستفید شده اند. زرغونه همراه با پسر و دخترش و پس از دو هفته سفر با قاچاقبران از طریق پاکستان و ایران به ترکیه رسید. پسرش دو هفته بعد ناپدید شد. زرغونه گفت: ” کوشش کردم تا اینجا کار بیابم؛ اما بدون دانستن زبان ترکی و تحصیلات، این امر برایم مشکل است. تنها پسرم مسؤولیت معیشیت ما را داشت و بدون، ماندن غیرممکن است.” سازمان بین المللی مهاجرت سرانجام برگشت این مادر و دختر را به شهر مزار شریف محقق است.

ترکیه بزرگترین میزبان پناه جویان و مهاجران اقتصادی است که بیش از چهار میلیون مهاجری که از نا امنی، فقر و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی فرار کرده اند، در آن کشور به سر می برند. بیشتر این پناه جویان از سوریه استند؛ اما شمار قابل ملاحظه  عراقی ، افغان و ایرانی نیز در آن کشور استند. بسیاری از مهاجران به دلیل موانع مالی و زبانی نمی توانند در جامعه مدغم شوند که این امر مانع دسترسی آنان  به مکاتب، بیمارستان ها و فرصت های شغلی می شود.   

TMP – 20/05/2019

Photo credit: nlin.nee / Shutterstock

هواپیما در فرودگاه استانبول توقف کرده است.