ሓደጋታት ዘይሕጋዊ ስደት

ኣስገርቲ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብጃልባ፡ ባቡር፡ ንእሽቶ ወይ ናይ ጽዕነት መኪና ኽትሰግር ክሕግዙኻ ኽትከፍሎም ከእምኑኻ ይኽእሉ እዮም። እንተዀነ ግና እዚ ጉዕዞ እዚ እምብዛ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ነቶም ቀንዲ ኸጋጥሙ ዝኽእሉ ሓደጋታት ኣብዚ ጸሚቝና ቐሪብናዮም ኣለና።

ብዛዕባ እዞም ክሳራታት እዚኣቶም ትሻቐል እንተደኣ ዄንካ፡ ብዛዕባ ዘለካ ኣማራጺታትን ኣበይ ኬድካ ሓገዝ ክትረክብ ኸምእትኽእልን ንምፍላጥ ሎሚ ኣብዚ ስሉጥ መስመር ደውል።

ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ካብ 9፡00 ቅ/ቀ ክሳዕ 5 ድ/ቀ ኣብ ዘሎ ሰዓታት ክትረኽቡና ትኽእሉ።

ካብ ክፍሊት ነጻ ብዝኾነ መስመር ቴሌፎን { 0805080735 } ደውሉልና።

በዚ ቊጽሪ { +33 (0) 686632909 } ብ ዋትሳብ፡ ቫይበር ከምኡ’ውን ቴሌግራም ተዳሃዩና።

እንህበኩም ምኽራዊ ሓገዝ ምስጢራውነቱ ዝተዋሕሰ እዩ።

ብጃልባ ምጕዓዝ

ኣስገርቲ ዝበዝሕ ግዜ ዝጥቀሙለን ጃላቡ ንመትረብ እንግሊዝ ንምስጋር ዝበቕዓ...
ዝያዳ ንምንባብ

ብንእሽቶ ወይ ዓባይ መኪና ምጕዓዝ

ኣብ ባቡር ወይ መርከብ ኣብ ኣትጽዓን ንእሽቶ ወይ ዓባይ መኪና ክትሕባእ...
ዝያዳ ንምንባብ

ብዩሮታነል ምጕዓዝ

ብዩሮታነል ክትሓልፍ እንተፈቲንካ ክትተሓዝ፡ ብባቡር ክትህረም ወይ ድማ...
ዝያዳ ንምንባብ

ምእሳር

ብመሰረት ሕግታት ሕብረት ኤውሮጳ፡ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ቅድሚ ናብ ሃገሮም...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣተሓሕዛ ኣስገርቲ

ኣስገርቲ ንስደተኛታት ሓሶት ሓበሬታ ይህብዎም። ብዛዕባ ገንዘብ ምእካብ...
ዝያዳ ንምንባብ

ግዱድ ምምላስ

ብሓደ ኻብዞም መስመራት ሓሊፍካ ዓዲ እንግሊዝ እንተበጻሕካ ውን ኣብ ምእታውካ...
ዝያዳ ንምንባብ

ተወሳኺ ተሃሳይነት ደቀንስትዮ

ኣንስትዮ ስደተኛታት ንዓመጽን ምዝመዛን ዝያዳ ዝተቓልዓ እየን። ንነብሰን...
ዝያዳ ንምንባብ
ንኽትካፈልዎ