ሓደጋታት ዘይሕጋዊ ስደት

ኣስገርቲ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብጃልባ፡ ባቡር፡ ንእሽቶ ወይ ናይ ጽዕነት መኪና ኽትሰግር ክሕግዙኻ ኽትከፍሎም ከእምኑኻ ይኽእሉ እዮም። እንተዀነ ግና እዚ ጉዕዞ እዚ እምብዛ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ነቶም ቀንዲ ኸጋጥሙ ዝኽእሉ ሓደጋታት ኣብዚ ጸሚቝና ቐሪብናዮም ኣለና።

ብዛዕባ እዞም ክሳራታት እዚኣቶም ትሻቐል እንተደኣ ዄንካ፡ ብዛዕባ ዘለካ ኣማራጺታትን ኣበይ ኬድካ ሓገዝ ክትረክብ ኸምእትኽእልን ንምፍላጥ ሎሚ ኣብዚ ስሉጥ መስመር ደውል።

 

ኣስገርቲ ዝበዝሕ ግዜ ዝጥቀሙለን ጃላቡ ንመትረብ እንግሊዝ ንምስጋር ዝበቕዓ ኣይኰናን።  እቲ ኣብ መንጎ እንግሊዝን ፈረንሳን ዝርከብ ማያዊ ኣካል ሓደ ኻብቶም ኣብ ዓለም ዝለዓለ ምንቅስቓስ ተንሳፈፍቲ ዝረኣየሎም ማያት እዩ። ኣስገርቲ ዝበዝሕ እዋን ብግዜ ለይቲ ኩነታት ባሕሪ ዝያዳ ኸፊኡ እንከሎ እዮም ክጕዓዝዎ ዝመርጹ። ገለ ስደተኛታት ውን ነተን መካይን ዘስግራ መራኽብ ሓንቢሶም ክሳፈርወን ይፍትኑ እዮም። እንተዀነ እዚ ኣገባብ ብሰንኪ ብርቱዕ ዛሕሊ እቲ ማያትን ሓያል ማዕበላትን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ።

ኣብ ታሕሳስ 2018 ፡ ፈረንሳን ብሪጣንያን ኣብ መትረብ እንግሊዝ ዘካይደኦ ሓለዋን፡ ኣብ ምድቓቕ መርበብ ጉጅለታት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ብሓባር ክሰርሓን ተሰማሚዐን’የን። ካብ’ቲ ግዜቲ ብሪጣንያ ኣብ’ቲ መትረብ እተካይዶም ናይ መሬት፡ ማይን ኣየርን ኮለላታት ኣዛይዳቶ ምህላዋ እያ ትገልጽ።

ብዘይካ’ዚ፡ ፈረንሳ ኣብ ከባቢታት ኖርድን ፓስ-ደ-ካሌን ናይ ኮለላን ሓለዋ ጸጥታን መደባት ስራሕ ኣውፊራ፡ ኣብ ወደባት ቦሎኘ-ሱኽ-መን ካሌን ፡ ከምኡዉን ኣብ’ተን ስደተኛታት ብጀላቡ ኣሰጋገርቲ ዝብገሱለን ከባቢ ገማግም ማያት ጽዑቕ ምክትታል ተካይድ ኣላ። ብተወሳኺ ነበርቲ እቲ ከባቢ ልዕሊ ኻልእ እዋን ኣተኩሮኦም ኣዛይዶም ንዝርእይዎ ምንቅስቓሳት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሻቡ ናብ ፖሊስ ደዊሎም ክሕብሩ ይረኣዩ ኣለው።

ኣብ ባቡር ወይ መርከብ ኣብ ኣትጽዓን ንእሽቶ ወይ ዓባይ መኪና ክትሕባእ እንተፈቲንካ ብፖሊስ ክትተሓዝ ዘለካ ተኽእሎ ልዑል እዩ። ሰብመዚ ብሪጣንያ ኣብ ተሸከርከርቲ ዝተሓብኡ ሰባት ዝፍትሹሉ ኣዝዩ ተሪር ኣገባባት እዮም ዝስዕቡ። ዝውንንዎ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ኣብ ውሽጢ ሰዓት 250 ዝበጽሓ ተሽከርከርቲ ኽፍትሹ የፍቅደሎም። ናብ እንግሊዝ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሒዞም ክኣትዉ ንዝተረኽቡ መራሕቲ መካይን ኣዝዩ ኸቢድ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ዝብይን ሕጊ ውን ተኣታትዩ እዩ።

ብዩሮታነል ክትሓልፍ እንተፈቲንካ ክትተሓዝ፡ ብባቡር ክትህረም ወይ ድማ ብኤልከትሪክ ክትቃጸል ትኽእል። እንተተታሒዝካ ኽትእሰር ኢኻ። ኣብ ውሽጥን ኣብ ጥቓ መእተውን ናይዚ ገለርያ ዘሎ ሓለዋ ኣዝዩ ተሪር እዩ። ልዕሊ 400 ናይ ሓለዋ ካሜራታት፡ ማይላት ዝንውሓቱ ናይ ተሪር ጸጥታ ሓጹራት ከምኡ ድማ ነቲ ቦታ ዝከታተሉ ሰባት ኣለዉ። ባቡራት በዚ ገለርያ ክሳብ 100 ኪሎሜተር ኣብ ሰዓት እናተጓዕዛ ይሓልፋ፡ ስደተኛታት ብተደጋጋሚ በዚ መስመር ክሓልፉ ኽፍትኑ ኽብሉ ብኤለክትሪክ ተቓጺሎም እዮም።

ኣስገርቲ ንስደተኛታት ሓሶት ሓበሬታ ይህብዎም። ብዛዕባ ገንዘብ ምእካብ እምበር ብዛዕባ ስደተኛታት ዕጥጥ ኣይብሎምን እዩ። ንስደተኛታት ሓደገኛን ዘይሕጋውን ጉዕዞታት ካብቲ ሓቂ ኣዝዮም ዝቐለሉ ምዃኖም ኣእሚኖም ዋጋ እቲ ዝህብዎ ኣገልግሎት ልዑል መጠን ገንዘብ ከኽፍልዎም ይደልዩ። እንተዀነ ግና ብዛዕባ ውሑስን ሕጋውን ኣማራጺታት ዘይምፍላጥ ንስደተኛታት ከም ምድጓን፡ ዕዳን ምዝመዛን ዝኣመሰለ ኸቢድ ዋጋ ከኽፍሎም ይኽእል እዩ።

እቶም ብዘይስሩዕ መንገዲ ናብ ብሪጣንያ ክኣትዉ ዕድል ዝገበሩ ስደተኛታት ፡ ብኣሰጋገርቶም ዝእወድዎ ልዑል መጠን ገንዘብ ንምኽፋል ናብ ባርነታዊ ህይወት እዩም ዝኣትዉ። ምንዝርናን ዘቤታዊ ክድምናን ገለ ካብ ኣብነታት’ዮም።

ኣንስትዮ ስደተኛታት ንዓመጽን ምዝመዛን ዝያዳ ዝተቓልዓ እየን። ንነብሰን ካብዚ ሓደጋታት እዚ ንምክልኻል ልዕሊ ተባዕትዮ ስደተኛታት እተን ደቀንስትዮ እየን ዝያዳ ኻብ ሰባት ዝርሕቃ። እንተዀነ ግና ዝያዳ ኽፍለያ ኸለዋ ብእኡ መጠን ብዛዕባ ውሑስን ሕጋውን ካብ ዘይሕጋዊ ስደት ዘርሕቕ ኣማራጺ መገድታት ዝህልወን ኣፍልጦ ይውሕድ።

ደቅንስትዮ ስደተኛታት ንጾታዊ ዓመጽን ምዝመዛን ልዕሊ ካልኦት ዝተቓልዓ ስለዝኾና ፡ መብዛሕትኡ እዋን ናብ ስራሕ ምንዝርና ከምዝዋፈራ ይግበራ። ኣብ ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት ጾታ ዝፈለየ ኣድልዎ ኣዝዩ ልዑል’ዩ። ብዘይሕጊ ዝስደዳ ዘለዋ ብምዃነን ድማ ብዛዕባ መሰላተን ብዙሕ ኣይፈልጣን። ካብ ኣባላት ጸጥታን ፖሊስን ወትሩ ክሕብኣ ስለዝመርጻ ድማ ኣብ ልዕሊአን ዝወርድ በደላት ንዝምልከቶ ኣካል ኣይሕብራን። ናብ ብሪጣንያ ክበጽሓ ኣብ ዝኸኣላሉ’ውን ብኣሰጋገርተን ልዑል መጠን ገንዘብ ስለዝእወዳ ንዕኡ ንምምላስ ኣብ ቀጻሊ ጸገምን ምዝመዛን ይወድቃ።

ብሓደ ኻብዞም መስመራት ሓሊፍካ ዓዲ እንግሊዝ እንተበጻሕካ ውን ኣብ ምእታውካ ወይ ድሕሪኡ ተታሒዝካ ኽትእለ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል እዩ። ዑቕባ ዝምልከተካ እንተዀይኑ ብመሰረት ሕጋገ ዳብሊን ኣብታ ቐዳመይቲ ዝረገጽካያ ኤውሮጳዊት ሃገር ዑቕባ ኽትሓትት ኣለካ። እቲ ሕጊ፡ ሓተትቲ ዑቕባ ሓላፍነት ናይታ ቐዳመይቲ ዝረገጽዋ ኤውሮጳዊ ሃገር ምዃኖም ዘነጽር እዩ። ስለዚ ድማ ዑቕባ ኽትሓትት እንተደሊኻ  ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ክትመልሰካ ትኽእል እያ።

ሕቶ ዑቕባ ኸተቕርብ ዘይትበቅዕ እንተዄንካ ዓባይ ብሪጣንያ ናብ መበቆል ሃገርካ ኽትመልሰካ እያ። ናይ ዑቕባ ሕቶኻ ተነጺጉ ብፍቓድካ ሃገር እንተዘይለቒቕካ፡ ክፍሊ ተግባሪ ሕጊ ስደት ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝመረጾ ግዜ ብግዲ ኣውጺኡ ኽመልሰካ ይኽእል እዩ።

ጉዳዮም ዝተነጽገ ሓተቲ ዑቕባ ስደተኛታት ብድሌቶም ወይ’ውን ብሓይሊ ካብ ብሪጣንያ ክሳዕ ዘይወጹ፡ ኣብ’ታ ሃገር ብዘይሕጊ ይነብሩ ከምዘለዉ እዩ ዝቚጸሩ። ስለዝኾነ፡ ካብ ኩሉ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን መንግስታዊ ደገፋትን ዝተሓረሙ እዮም። ተሓቢኦምን ብዘይሕግን ድማ እዮም ክሰርሑ ዝግደዱ። እዚ ድማ ኣብ ከቢድ ጸገም ኣውሪዱ ንዝተፈላለዩ ምዝመዛታት ቅሉዓት ይገብሮም። ብተወሳኺ ኣብ’ታ ሃገር ኣብ መጻኢ ክህልዎም ዝኽእል ብሕጊ ናይ ምንባርን ናይ ምእታውን ተቐባልነት ይጽልምት።

ብመሰረት ሕግታት ሕብረት ኤውሮጳ፡ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ቅድሚ ናብ ሃገሮም ምጥራዞም ክሳብ ዓመትን መንፈቕን ክዳጐኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ 2017 ክሳብ 47,000 ዝዀኑ ሰባት ኣብ ፈረንሳ ተዳጒኖም። መዳጐኒ ስደተኛታት ኣብ ፈረንሳ መብዛሕትኡ እዋን ኣዝዩ ዝተጨቓጨቐን ከም ናይ ገበነኛታት ቤት ማሕዩር ዝመስል ኣተሓሕዛ ዝዝውተረሉን እዩ። ናብ ክፉት ቦታ ናይ ምውጻእ ፍቓድን ኣዘናጋዒ ንጥፈታት ምርካብን ድሩት ክኸውን ይኽእል።

ዓባይ ብሪጣንያ ውን ማእከላት መዳጐኒ ስደተኛታት ትጥቀም እያ። ኻብቶም ኣብ ኤውሮጳ ዝዓበዩ ዝበሃሉ መዳጐኒ ማእከላት ኣብዛ ሃገር ይርከቡ። ኣብ 2018 ጥራይ 29,000 ዝዀኑ፡ ልዕሊ 13,000 ስደተኛታትን 42 ህጻናትን ዝርከብዎም፡ ሰባት ናብታ ሃገር ምስ ምእታው ብዝተኣሳሰር መኽንያታት ተዳጒኖም። ዝበዝሑ ኻብቶም ስደተኛታት ናብ ሃገራቶም ወይ ድማ ናብታ ፈለማ ዝረገጽዋ ዑቕባ ኽሓቱላ ዝኽእሉ ዝነበሩ ሃገር ክምለሱ እዮም። ኣብ ናይ ሓጺር እዋን መትሓዚ ስደተኛታት ብዛዕባ ዝርከብ ከም ዋሕዲ ብርሃንን ንፋስን ከምኡውን ዘይብቑዕ መደቀስን መሕጸብን መሳለጥያታት ዝርኣየሉ ኹነታት ብዙሕ መረረ ይስማዕ እዩ።

ኣካፍሉ

ክልተ ፈረንሳውያን ንስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ብምሕጋዝ ተኸሲሶም ተኣሲሮም

ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝሓገዙ ክልተ ፈረንሳውያን ንማእሰርቲ ተፈሪዶም። እቲ ቐዳማይ ዋና...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣማኢት ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ መዕርፎ ነፈርቲ ፓሪስ ኣዲሞም

ኣማኢት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ መዕርፎ ርእሰኸተማ ፈረንሳ ተኣኪቦም ኣንጻር ምጥራዝ ካልኦት ዘይሕጋውያን...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝፍትኑ ዝነበሩ ትሽዓተ ስደተኛታት ዓጊቱ

ብሰንበት 19 ግንቦት ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ንሓንቲ ትሽዓተ ስደተኛታት ሒዛ መትረብ እንግሊዝ ክትሰግር ትጕዓዝ ዝነበረት...
ዝያዳ ንምንባብ