ድሕሪ ዘይዕውት ፈተነ ጉዕዞ ስደት ናብ ሃገሮም ዝምለሱ ስደተኛታት ገና ብኣሰጋገርቶም ገንዘብ ይዕደዩ

ኩርዳዊ ዒራቓዊ ኣቶ ኣሕመድ ጎራን ነቶም ዝፈትዎም ክልተ ደቊን በዓልቲ ቤቱን ኣብ ዒራቕ ገዲፉ ዝሓሸ ህይወት ኸናዲ ናብ ጀርመን ዝተሰደ ወላዲ’ዩ። ድሌቱ ኸስምር ብተደጋጋሚ ዝወሰዶም ፈተነታት ስለዘይተዓወቱ ግና ናብ ዓዱ ኽምለስ ወሲኑ። ኣቶ ኣሕመድ ናብ ኤውሮጳ ኽበጽሕ ዝኸፈሎ ኽቡር ዋጋን ዝገጠሞ ውድቀትን ብዝምልከት ምስ  ‘ ዘ ማይግራንት ፕሮጀክት’ ተዘራሪቡ ኣሎ።

“ኣብ ኢድካ ዘሎ በረኸት ክሳዕ ትስእኖ ኣይተስተብህለሉን ኢኻ። እዚ ሓቂ’ዚ እየ ድማ ሰባት ክፈልጥዎ ዝምነ። ኣብ’ዚ ኣብ ዓደይ ዋላ ምሉእ ኣይኹን ህይወትን ናብራን ግን ነይሩኒ። ንዝነበረኒ ምስ ሰኣንክዎ ድማ’የ ነቲ ናይ ቅድም ህይወት ክናፍቕን ክብህግን ጀሚረ፡” ይብል ኣቶ ኣሕመድ ነቲ ዘሕለፎ ነዋጺ ተመክሮ እንዳዘከረ።

ከም ኩሎም ብዘይስሩዕ መንገዲ ዝሰግሩ ስደተኛታት ኣሕመድ’ውን ኣዝዩ ሓደገኛን ጉዕዞ ተኸቲሉ እዩ ናብ ጀርመን በጺሑ። ንኣሰጋገርቲ ልዑል ገንዘብ ከፊሉ ድማ ብመንገዲ ቱርኪ-ግሪኽ-መቀዶንያ-ሰርብያ-ሃጋንሪ-ቦዝንያ-ክሮኦሽያ ናብ ጀርመን ኣትዩ።

እቶም ኣሰጋገርቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምስጋር ዶብ ተወሳኺ ገንዘብ ከዝጠልቡ እዩ ኣቶ ኣሕመድ ዝዛረብ።

“ኽንሰግር ኣብ ንተሓዘሉ እዋን እቶም ኣሰጋገርቲ ዝሓሸ ኻልእ መስመር ከምዘሎ እዮም ኩሉ ግዜ ዝመባጽዑልና፡ ስለዝኾነ ድማ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ክንሃድምን ብተደጋጋሚ ኽንተሓዝ፡ ኽንቅጥቀጥ ከምኡ’ድማ ኽንራሰ ንረአ፡” ይብል ኣቶ ኣሕመድ።

እቶም ኣሰጋገርቲ ኣብ ፈለማ ንኹሉ ሰነዳት መንነትን መጓዓዝያን ኣቶ ኣሕመድ ወሲዶም’ዮም።

“ኣብ ኢድና ዝኾነ ወረቐት መንነት ኣይንሕዝን ኢና። ኣብ ሓደ እዋን ንልዕሊ 32 ሰዓታት ብዘይዕረፍቲ ብእግሪ ተጓዒዘ። እቶም ኣሰጋገርቲ ናብ ካልኦት ኣሰጋገርቲ ክሸጡና ልሙድ’ዩ። ሓደ ሓደ እዋን ንመዓልቲ ሓንሳእ ኢና ንምገብ፡ ምሉእ መዓልቲ ማይ ከይሰተናሉ ንውዕለሉ እዋን’ውን ነይሩ’ዩ፡” ይብል ኣቶ ኣሕመድ።

ኣቶ ኣሕመድ ናብ ኤውሮጳ ንኽበጽሕ 70,000 ዶላር ኣሜሪካ ክኸፍሉ እዩ ብሓደ ኣሰጋጋሪ ተነጊሩዎ። እቲ ኽፍሊት ፍርቁ ቅድሚ ጉዕዞ እቲ ዝተረፈ ድማ ኤውሮጳ ምስ ኣተወ ክኽፍሎ እዩ እቲ ውዕል። ኣቶ ኣሕመድ ኣብ ኤውሮጳ ናብራ ስለዝመረሮን ብወልንታኡ ኽምለስ ስለዝመረጸን ድማ ገና በቲ ኣሰጋጋሪ 1,800 ዶላር ኣሜሪካ ይእወድ ኣሎ።

ኣብ ጀርመን ዝሓሸ ህይወት ኽረክብ ንልዕሊ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ዘካየዶም ተደጋገምቲ ፈተነታት ምስላጥ ምስኣበይዎ ኣቶ ኣሕመድ ብመስርሕ ወለንታዊ ምምላስ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት (ኣይ.ኦ.ኤም) ብመንገዲ ሰርብያ ናብ መበቆል ዓዱ ኤርቢል ክምለስ ወሲኑ። ካብ 2015, ዛጊት ልዕሊ 9,000 ዒራቓውያን ስደተኛታት ብመንገዲ እቲ ወለንታዊ መስርሕ ካብ ጀርመን ናብ ሃገሮም ከምእተመልሱ ይንገር።

ኣቶ ኣሕመድ ናብ ዓዱ ምስ ተመልሰ ካብ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ብዝተገብረሉ ደገፍ ንግዚኡ ኣብ ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ምስ ሓው ይሰርሕ ኣሎ።

ኣቶ ኣሕመድ ነቲ ናይ ኤውሮጳ ዘይስሩዕ ጉዕዞ ዳግማይ ክፍትኖ ይሓስብ’ዶ ዝብል ሕቶ ካብ ‘ ዘ ማይግራንት ፕሮጀክት’ ምስ ቀረበሉ፡ “ነቲ ተግባር ፈጺመ ኣይሓስቦን፡ ንገለ ኣባላት ስድራቤተይ’ውን ተመሳሳሊ ጌጋ ካብ ምፍጻም ኣድሒነ ኣለዂ፡” ይብል።

ኣቶ ኣሕመድ ኣብ መጻኢ ብሕጋውን ውሑስን መንገዲ ጥራይ ናብ ኤውሮጳ ክኣቱ ከምዝፍትን ይዛረብ። ንሱ ይብል፡ “ኣነ ብርግጽ ናብ ኤውሮጳ ክኸይድ ይደልይ’የ፡ ድሮ’ኳ ኣነን ስድራይን ቪዛ ናብ ኤውሮጳ ሓቲትና ኣሎና። ካብ ንኣሰጋገርቲ ምእማን ቪዛ ሓቲትካ ምጽባይ ኣዝዩ ይሓይሽ።”

TMP – 03/03/2019

Photo credit:  ሕጋዊ ወረቓቕቲ ዘይብሎም ክንሶም ብዘይስሩዕ ኣገባብ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ክኣትዉ ዝፍትኑ ስደተኛታት ብ ሰብ-መዚ እተን ሃገራት ክቕየዱ ይኽእሉ።

Personal Visit and interview – ኣካያዲ ቃለ-መሕትት- ፋሒም ዳቫቶዛከሪን