قاچاقبران مسؤول 50 درصد سوء استفاده از مهاجران هستند

مرکز مهاجرت مختلط یا MMC  پس از مصاحبه با 10 هزار مهاجر و پناه جو دریافته است که، قاچاقبران مسؤول 50 درصد موارد خشونت های جنسی و فزیکی، دزدی و اختطاف مهاجران هستند. این گزارش که ارزیابی مهاجرت مختلط 2018 نام دارد دریافته است که، پالیسی های سختگیران انگیزه مردم برای مهاجرت را کاهش نداده بل سبب تغییر انتخاب گزینه های مهاجرت شده است.

برام فروس مسؤول مرکز مهاجرت مختلط گفته است: ” پالیس های سختگیرانه به عوض کاهش مهاجرت غیر قانونی، سبب شده است که، قاچاقبران مسیرها و روش های خود را تغییر دهند که سبب خطرناک شدن سفر برای مهاجران شده است. از آغاز این قرن، نزدیک به 60 هزار مهاجر در جریان سفرشان جان باخته اند. اما اگر دولت های تنها تلاش می کنند تا مهاجرت و پناه جویان را محدود سازند، فرصت های تجارتی سودآور برای قاچاقبران موجود است.

او افزود: ” قاچاقبران اغلباً برای مهاجران تنها گزینه رسیدن به پناه گاه امن را ارایه می کنند. اگر مردم می خواهند مهاجرت کنند، قاچاقبران مودجود خواهند بود.”

در 2016، نزدیک به 2.5 میلیون تن در سراسر جهان مورد قاچاق قرار گرفتند که تا 7 میلیارد دالر گردش اقتصادی داشته است. یک سوم و دو سوم مصاحبه شونده گان، با تفاوت ماهیت سفرشان، موارد تجربه از خشونت جنسی و فزیکی، دزدی و اختطاف را گزارش کرده اند.

این گزارش دریافته که انگیزه مهاجرت با درنظرداشت مسیرها متفاوت بوده است. برام فروس گفته است: ” مهاجرت از غرب اقریاق عمدتاً به دلایل اقتصادی صورت می گیرد در حالی که این امر از افغانستان به دلیل خشونت ها و نا امنی انجام می شود. آنانی که از شاخ افریقا به سوی یمن و عربستان سعودی می آیند، دلایل اقتصادی دارند در حالی که، کسانی که از شاخ افریقا به سوی افریقای شمالی و اروپا مهاجرت می کنند، از حقوق اولیه محروم اند. با وجود تجربه از سوء استفاد های شدید، حدود 70 درصد از مصاحبه شونده گان گفته اند که حاضرند دوباره مهاجرت کنند که این امر عزم قوی مردم برای مهاجرت را نشان می دهد.

به هر حال، در حالی که بسیار از آنان شاید تصمیم مشابه بگیرند، اما گفته اند که دیگران را تشویق تعقیب این مسیر نمی کنند. فروس گفته است: ” نزدیک به 60 درصد این مصاحبه شونده گان گفته اند که از خطرات آگاهند و دیگران را به مهاجرت تشویق نمی کنند.”

TMP – 29/11/2018