تلاش‌های مکرر خانواده ایرانی برای عبور از آبنای انگلیس

احمد علی یک مهاجران غیرقانونی از ایران است. او در مصاحبه با تلویزیون آی گفت که، در جریان تلاش برای عبور از آبنای انگلیس به بریتانیا، همراه با همسر و دو کودکش در منطقه کالیس فرانسه زندگی می کند.

در نخستین تلاش شان، آنان از سوی پولیس فرانسه در بندرگاه متوقف شدند. در تلاش دوم، قایق حامل شان اندکی پس از حرکت سوراخ شد و آنان مجبور شدند با آب بازی دوباره به فرانسه برگردند.

در تلاش سوم، آنان ده کیلومتر راه پیمودند اما از سوی پولیس مرزی متوقف شدند.

احمد می گوید که، تلاش نخواهد کرد تا با استفاده از قایق به بریتانیا برود چرا که برای دخترش بسیار خطرناک است. دخترش اکنون به روانشناس مراجعه کرده است تا اضطرابش را کنترول کند.

احمد گفت: ” حال دخترم عادی و خوب نیست. او در اوضاع بدی است و احساس خوبی ندارد. داکتران به من گفتند که مواظبش باشم به خاطری که او خوب نیست و احساس تنهایی می کند و همچنان دوستی ندارد، به مکتب نمی رود، همبازی ندارد و کسی به زبانش صحبت نمی کند.”

داکتران به این خانواده توصیه کردند که در یک محل بود و باش موقتی بروند. با این حال، این خانواده در چند روز آینده مجبور به حرکت می شوند.

او در مصاحبه با استوشیتد پرس گفت که خانواده اش نسبت به برگشت و پنهان شدن در جنگل هراس دارند. او گفت: ” ما خانه نداریم اما چاره یی هم نداریم—مجبور به برگشت هستیم. احمد از ترس این که براساس قانون دوبلین دوباره به دنمارک برگشت داده نشود ؛ جایی که کیس پناهندگی اش مبنی به گرویدن به عیسویت رد شده بود، در فرانسه درخواست پناهندگی نداده است.

کلیر موزلی که برای سازمان توجه به کالیس کار می کند گفت که این موارد در اروپا عادی است. او گفت: ” ما حالا شاهد مهاجران بیشتری استیم که در سطح اروپا سرگردان استند و درخواست شان رد شده و اکنون نیز بر اساس قانون دوبلین نمی توانند درخواست دیگری بدهند.

TMP – 23/02/2019