ውሑስን ሕጋውን ኣማራጺታት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝነብሩ ኤርትራዉያን ስደተኛታት

ዓመታዊ፡ ኣሽሓት ሰባት ብዘይ ዝኾነ ቪዛ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ክስደዱ ይፍትኑ። ዝበዝሑ ካብ’ዚኣቶም ብዛዕባ ፋይናንሳዊ፡ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ሓደጋታት ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት ዝኾነ መርዳእታ የብሎምን።  ስለዝኾነ፡ ገሊኦም ልዑል መጠን ገንዘብ ንብላሽ ከጥፍኡ፡ ገለ ንግፍዕን መዝመዛን ኽቃልዑ፡ ገለ ድማ ህይወቶም ክስእኑ ይረኣዩ።

ካብ ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ሃገር ኣቲኻ ብዘይዝኾነ ቪዛን ፍቓድን ክትነብርን ኽትሰርሕን ትሓስብ ሰብ ዲኻ? ወይ’ውን ከም’ዚ ዓይነት ሓሳብን መደብን ዘለዎም ኤርትራዉያን ስደተኛታት ትፈልጥ’ዶ፧  ከምኡ እንተኾይኑ ፡ ብዛዕባ ውሑስን ሕጋውን መንገድታትን ፡ መስርሓትን ስደት ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዕድላት ስራሕ ንምፍላጥ ነዚ መምርሒ’ዚ ምንባብ ኣገዳሲ ይኸውን።

 


ዝበዝሓ ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ’ቲ ቪዛ ሰመያዊ ወረቕት ስራሕ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝጽዋዕ  ካብ ካልኦት ሃገራት ምሁራትን ሰብ-ሞያን ንምስሓብ ዝዕላማኡ መደብ ተሳተፍቲ እየን።

እቲ መደብ ዜጋታት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘይኮኑ ምሁራትን ሰብ-ሞያን ምስ ኤውሮጳያን ትካላትን ኣስራሕትን ዘራኽብ መድረኽ ኮይኑ፡ ናብ’ቲ መደብ ዘምልከቱ ሰራሕተኛታት ብኤውሮጳውያን ኣስራሕቲ እንተተጠሊቦም ነቲ ሰመያዊ ወረቐት ስራሕ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክሓቱ ይኽእሉ። ኣብ’ዚ ተመክሮን ደረጃ ትምህርቲን ካብ ቀንዲ መለክዒ’ዮም።

ነዚ ወረቐት እዚ ዝረኽቡ ሰባት ናብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ብዘይጸገም ኣትዮም ኽነብሩን ምስ ግዜ ድማ ስድራቤቶም ኽጥርንፉን ቀዋሚ ነባርነት ኽጠልቡን ይኽእሉ ።

ሃገረ ጀርመን ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ሞያውያንን ምሁራትን ትደልይ እያ። ሓካይም፡ ኢንጂነራት፡ ተመራመርቲ፡ ክኢላታት ሓበሬታዊ ቴክኖሎጂን ካልእን ዝኣመሰሉ ሞያተኛታት። ዝኾነ ናብ ጀርመን ከይዱ ክሰርሕ ዝምድብ ሰብ ኣቐዲሙ ኣብ’ታ ሃገር ብዛዕባ ዘለዉ ዕድላት ክፈልጥ ኣብ  https://www.make-it-in-germany.com/ ክውከስ ይኽእል።

ኤውሮጳ ስደተኛታት ንዝሓሸ መጻኢን ናብራን ዝብህጉዋ’ኳ እንተኾነት፡ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዓለም እዉን ናይ ስራሕን ዝሓሸ ናብራን ዕድላት ኣለው’ዮም።

ኣብ ኡጋንዳ ንኣብነት፡ ስደተኛታት ናይ ምንቅስቓስን ምስራሕን ናጽነታት ኣለዎም። ብዘይ’ካዚ ንኣገልግሎታት ትምህርቲ፡ ጥዕናን ካልኦት ማሕበራዊ ቀረባትን ብዘይጸገምን ማዕርነትን ኽጥቀምሉ ይፍቀዶም ።

ካናዳ ብወገና ቆልዑን ኣረገውትን ክናብዩ ዝኽእሉ ክኢላታት ተደልይ እያ። ኣብ’ቲ ሞያ ኣብ ሃገርኩም እንተወሓደ ናይ 5 ዓመታት ተመክሮ ምስ ዝህልወኩምን መጠነኣዊ ናይ ቋንቋን ኣካዳሚን ብቕዓት ትውንኑ ምስ እትኾኑን ኣብ https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/caregivers.html ብምብጻሕ ስራሕ ኽትጠልቡ ትኽእሉ ኢኹም።

 ሓያሎ ኣፍሪቃውያን እዉን ኣብ ሃገራት ኤማራትን ወሽመጥን ናይ ስራሕ ቪዛ ረኺቦም ዝሓሸ ህይወትን ናብራን ይመርሑ ኣለው።

ዓለማዊ ባንክን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዝምወል ኣጠቓላሊ ተበግሶ ዕድላት ስራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ስደተኛታት ክሳዕ 30,000 ቦታ ስራሕ ክውን ክገብር ዕላማኡ።ከም ባይቶ ስደተኛታት ኖርወይን( NRC) ትካል ጀሲዩት ንኣገልግሎት ስደተኛታትን(JRS) ዝኣመሰላ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነጥፋ ዘይመንግስታውያን ኣካላትውን ኣብ ሃገር ኣብ ውሽጢ መዓስከራትን ከተማታትን ንዝነብሩ ስደተኛታት ሞያዊ ስልጠና እንዳሃባ ኣብ ጽገና መስመራት ማይ፡ ኤሌክትሪሲቲ፡ ማእለማን ካልእ ህንጻዊ ስራሓትን ከምዝወፍሩ ንምግባር ጻዕርታት ኣብ ምክያድ ይርከባ።

ብዘይካ’ዚ NRC  ኣብ’ቲ ንሱ ዝህቦም ስልጠናታት ድሮ ዝተሳተፉ ስደተኛታት መበገሲ ልቓሕ ንወፍሪን ተወሰኽቲ ስልጠናታትን ይህብ እዩ።

ካብ ዝኾነት ኤውሮጳዊት ዩኒቨርሲት ተቐባልነት እንተረኺብኩምን ንናይ ትምህርትዂም ኽፍሊት ኽትሽፍኑ ምስእትኽእሉን ንናይ ተመሃራይ ቪዛ ብቚዓት ኽትኮኑ ትኽእሉ። እቲ ናይ ትምህርቲ ቪዛ ኣብ ኤውሮጳ ኽትመሃር፡ ኽትንዛወር ከምኡ’ውን ፍርቂ-መዓልቲ ክትሰርሕ የኽእለካ።

ናይ ተመሃራይ ሸንገን ቪዛ ነቶም ዜጋታት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘይኮኑ ተመሃሮ ኣብ ሃገራት ዞባ ሸንገን ክሳዕ 3 ኣዋርሕ ክጸንሑ የኽእል። ብዘይካ’ዚ ኣብ ኤውሮጳ ንንውሕ ዘዝበለ ግዜ ኽትነብርን ኽትመሃርን እንተደሊኻ ናይ ነዊሕ ግዜ ትምህርቲ ቪዛ ኣብ ሃገርካ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ እታ ኤውሮጳዊት ሃገር ብምኻድ ኽትሓትት ይከኣል።

ናይ ኤውሮጳ ዩኒቨርስቲታት ዝሓትኦ ኽፍሊት ትምህቲ ክባር ክኸውን ይኽል’ዩ፡ ኣብ ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት ኸተጥፍኦ እትኽእል ገንዘብ ግን ኻብኡ ንላዕሊ ክኸዉን ከምዝኽእል ክርሳዕ የብሉን። ብዘይ’ብኡ ሓያሎ ዩኒቨርስቲታት ንብሉጻት ተመሃሮ ናይ ማህደረ ትምህርቲ ዕድላት ይህባ እየን።

ምስ ሕግታት ኢሚግሬሻን ሃገራት ዝፈላለ’ኳ እንተኾነ፡ ኣብ ኤውሮጳ ንግዝያዊ ትምህርቲን ስራሕን ብሕጋዊ መንገዲ ዝኣትዉ ስደተኛታት ቀዋሚ ነባርነት ሓቲቶም ኣብ ምርካብ ዝበለጸ ዕድል ኣለዎም።

ኣከዳምያዊ ብቕዓትካ ተወዳዳሪ እንዳኾነ ናይ ትምህርቲ ኽፍሊት ኽትሽፍን ዘጸግመካ ምስ ዝኸውን ናብ ዝተፈላለዩ መደባት ማህደረ ትምህርቲ ኸተመልክት ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ኤውሮጳን ካልእ ክፋላት ምዕቡል ዓለም ናብ ኣፍሪቃውያን ተመሃሮ ዘተኮሩ ዕድላት ማህደረ ትምህርቲ ኣለው። እስላማዊ ባንክ ልምዓት ዝምውሎ ናይ ማህደረ ትምህርቲ ዕድል’ውን ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዓረብ ንዝርከቡ ተመሃሮ ክፉት እዩ። ብዛዕባ ተወሳኺ ናይ ማህደረ ትምህርቲ ዕድላት ኣብ’ዚ ንበቡ

ናይ ማህደረ ትህምህርቲ ዕድል ምስ እትረክብ ካብ ሃገር ናይታ ዝተቐበለትካ ዩኒቨርሲትይ ናይ ተመሃራይ ቪዛ ኽትጠልብ ትኽእል። ኣብ’ታ ሃገር ምስ ኣተኻ’ውን ጸኒሕካ ንናይ ስራሕ ቪዛ ወይ’ውን ቐዋሚ ነባርነት ኽትሃጥት ይከኣል።

ኣብ ዩኒቨርስቲታት ኣፍሪቃ ክትመሃር ዘኽእሉ መደባት ማህደረ ትምህርቲ እዉን ኣለው። ንኣብነት፡ መደብ ማህደረ ትምህርቲ ምዋሊሙ ኔረረ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ንስደተኛታትን ስንኩላንን ኣፍሪቃውያን ተመሃሮ ዕድላት ዝኸፍት እዩ።

ኣብ ሓንቲ ኤውሮጳዊት ሃገር መሰል ዑቕባ ዝተዋሕሰልካ ወይ ቀዋሚ ነባርነት ዝወነንካ ስደተኛ እንተኾንካ ኣባላት ስድራቤትካ፡ ደቅኻን መጻምድትኻን ኽጽንበሩኻ ይኽእሉ እዮም። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ምጥርናፍ ስድራቤት ኣብ’ዚ ንበቡ

ዑቕባ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል’ዩ። ኣብ ሃገሮም ካብ ዘሎ ንድሕነቶም ዝፈታተን ኩነትት ክሃድሙ ዝስደዱ ሰባት ኣህጉራዊ ውሕስነት ክረኽቡ መሰል ኣለዎም። ብሓፈሻኡ ኩለን ኣባላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ከምኡ’ውን ኣህጉራዊ ውድብ ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት በቶም ኣብ ናይ 1951 ስምምዕ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰፊሮም ዘለዉ ሕግታት ተመሪሐን’የን ንጉዳይ ስደተኛታትን ሕቶ ዑቕባን ዘማሕድራ። ስለዝኾነ፡ ንጉዳይ ዑቕባ ብዝምልከት ዳርጋ ኣህጉራዊ ዝኾነ ኣረዳድኣን ኣሰራርሓን ኣሎ። ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት’ውን  ሓባራዊ ኤውሮጳዊ ስርዓተ ዑቕባ ኣቚመን ይርከባ። ኩለን ሃገራት እዉን በብውልቀን ኣብ ኣተሓሕዛ ጉዳይ ሓተቲ ዑቕባ ስደተኛታት ሃገራዊ መርሓታት ኣውጺኤን ይሰርሓሉ እየን። ሓታቲ ዑቕባ መን ምዃኑ ንፍላጥ ኣብ መርሓ ንኣገደስቲ ንስያመታት ስደት ተወከስ።

ኣብ ሓንቲ ሃገር ዘቕረብካዮ ሕቶ ዑቕባ ተቐባልነት ምስ ዝስእን ፡ ኽትቅበለካ ፍቓደኛ ናብ ዝኾነት ሳልሰይቲ ሃገር ግዒዝካ ብሰላም ክትነብርን ኽትሰርሕን ተኽእሎታት ኣሎ።

ዳግመ-ምስፋር ብመሰረቱ ስደተኛታት ካብ’ታ ኣቐዲሞም ዝተዓቑቡላ ሃገር ናብ ካልእ ቀዋሚ ነባርነትን ውሑስ ህይወትን ኽትህቦም ዝተሰማምዐት  ሳልሰይቲ ሃገር ዝግዕዙሉ መስርሕ እዩ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ’ዚ ንበቡ

መንግስታት፡ ናይ ብሕቲ ጽላታት፡ ከምኡ’ውን ኻልኦት ዘይመንግስታውያን ኣካላት ኣብ’ተን ቀንዲ ምንጪ ስደተኛታት ዝኾና ሃገራት ብምትኳር መንእሰያት እተን ሃገራት ህይወቶምን ገንዘቦምን ኣብ ዘይውሑስ ጉዕዞ ስደት ከየጥፍኡ ኣብ ሃገሮም ኮይኖም ዝሰርሕሉም ናብራኦም ዘሕሽሉን ባይታ ንምፍጣር ወፍርታት ኣብ ምክያድ ይርከባ። 

ኣብ ኢትዮጵያ፡ መንእሰያት ካብ ሃገሮም ከይወጹ ናብራኦም ዘዕብዩሉ ባይታ ኣብ ምፍጣር ዘኽእሉ ፖሊሲታትን ሜላታትን ኣለው። ንኣብነት ፡ ኣብ’ታ ሃገር ንዝርከቡ ስደተኛታት ከባቢ 30,000 ቦታ ስራሕ ንምኩዋን ዝዓለመ ኣጠቓላሊ መደብ ብኤውሮጳዊ ሕብረትን ባንክ ዓለምን ተመዊሉ ይስረሓሉ ኣሎ።

ከም ማይክሮስፍትን ሲመንስን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ኣህጉራውያን ካምፓኒታት’ውን ኣፍሪቃውያን መንእሰያት ኣብ ምስልጣን ይርከባ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ተመክሮን ፍልጠትን ሃልዩኩም ተወዳደርቲ ንምዃን ዘኽእሉኹም ዕድላት ንምልላይ ኣብ’ዚ ንበቡ

ኣብ ሓያሎ ሃገራት ሓረስቶት ሕርሻዊ እተቶም ንምዕባይ ዘኽእሎም ስልጠናታት ዝህቡ ዝተፈላለዩ መደባት ኣለው። ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ ምኽዕባት ምህርቲ ሕርሻ ሓጋዚ ምህዞታት ንዘካዉኑ ሓረስቶት ኣወዳዲሩ ንዕዉታት ዓብይ መተባብዒ ይገርብ። እቲ ውድድር ካብ ክሊ ዕድመ 18 ክሳዕ 35 ዓመት ዝርከቡ ሓረስቶት ዘሳትፍ’ዩ።

ካብ ኣብ ዘይስሩዕ ጉዕዞ ስደት ዝርካብካ ገንዘብ ተባኽን ፡ ነቲ ገንዘብ ኣብ ከባቢኻን ዓድካ ኣውፊርካን ንእሽቶ ትካል ከፊትካን ናብራኻ ከተዕቢ ዝሓሸ’ዩ። ኣብ’ቲ ወፍሪ ኽሕጉዝካ ዝኽእሉ ናይ ልቓሕ ኣካላትን ዘይመንግስታውያን ማሕበራን ምንዳይ እውን ይከኣል። ብዛዕባ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክርከቡ ዝኽእሉ ናይ ምወላ ምንጭታት ንምፍላጥ ኣብ’ዚኣብዚን ንበብ።

ኣብ ድጂታዊ ቊጠባ እዉን ሰፋሕቲ ዕድላት ኣለው። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ኮዲን ከምኡ’ውን ፕሮራሚን ብቕዓት ዘለዎም ሰባት ክቖጽራ ናይ ዝግደሳ ትካላት ቊጽሪ እንዳዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ኮዲን፡ ከምኡ ድማ ፕሮግራሚን ብነጻ ባዕልኻ ኣብ’ቲ ብኸም MOOCs ወይ’ውን Open Classrooms ዝወሃብ ናይ ኦንላይን ስልጠናታት ክትረብሑ ትኽእሉ። YouthConnekt   እዉን ኣብ ንግዲን ኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂን ኽነጥፉ ዝመርጹ ኣፍሪቃውያን መንእሰያት ዝተፈላለዩ ዕድላት ኣብ ምፍጣር ዝነጥፍ ተበግሶ’ዩ።

ኣሜሪካ ዓመታዊ ንሓያለ ናብ ሃገራ ኣትዮም ክነብሩ ዝብህጉ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ናይ ቪዛ ሎተሪ ተውድቕ እያ። ኣብ’ቲ ዕጫ ዝተመርጹ ሰባት ናብ ኣሜሪካ ኣትዮም ክሰርሑን ክነብሩን ዘኽእሎም ናይ ብዙሕነት ቪዛ (Diversity Immigrant Visa) ይረኽቡ. 

ዕላማ ናይ’ቲ ሎተሪ ንብዝሑነት እቶም ኣብ ኣመሪካ ዝነብሩ ስደተኛታት ዝዓለመ ኮይኑ፡ ኣብ’ተን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝሓለፋ 5 ዓመታት ትሑት ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ኣመሪካ ዘመዝገባ ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታት ዕድል ይረኽቡ። ዓመታዊ ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ነዚ ዕጫ ዝፍትኑ ኮይኖም ካብኣቶም 50,000 ጥራይ እዮም ዝዕወቱ። ነቲ ሎተሪ ክትበቅዕ ከተማልኦም ዘሎካ ሮቓሒታት ኣለው። እኹል ጥዕና፡ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ፡ ከምኡ’ውን እኹል ናይ ስራሕ ተመክሮ። 

ሰባት ኣብ www.dvlottery.state.gov ብምብጻሕ ተወሳኺ ሓበሬታ ክረኽቡን ዕድሎም ክፍትኑን ይኽእሉ እዮም።

ኣካፍሉ

ክልተ ፈረንሳውያን ንስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ብምሕጋዝ ተኸሲሶም ተኣሲሮም

ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝሓገዙ ክልተ ፈረንሳውያን ንማእሰርቲ ተፈሪዶም። እቲ ቐዳማይ ዋና...
ዝያዳ ንምንባብ

ኣማኢት ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ መዕርፎ ነፈርቲ ፓሪስ ኣዲሞም

ኣማኢት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ መዕርፎ ርእሰኸተማ ፈረንሳ ተኣኪቦም ኣንጻር ምጥራዝ ካልኦት ዘይሕጋውያን...
ዝያዳ ንምንባብ

ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ንመትረብ እንግሊዝ ክሰግሩ ዝፍትኑ ዝነበሩ ትሽዓተ ስደተኛታት ዓጊቱ

ብሰንበት 19 ግንቦት ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ንሓንቲ ትሽዓተ ስደተኛታት ሒዛ መትረብ እንግሊዝ ክትሰግር ትጕዓዝ ዝነበረት...
ዝያዳ ንምንባብ